Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    1. Naše povolanie k službe     Prílohy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Zoznam hnutí a združení laikov a ich činnosť

Bratstvo Kána
-
duchovné cvičenia manželov a ich formácia
Bratstvo laikov sv. Dominika, Dielo Máriino Fokolare
-
budovanie jednoty cez Slovo života
Duchovná Rodina Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa
-
byť svedkom Božej lásky pred ľuďmi
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
-
práca s deťmi v malých skupinách
Františkánsky svetský rád
-
františkánska spiritualita vo svete
Hnutie kresťanských rodín
-
pomáhať pri vytváraní podmienok pre harmonický život manželov a rodín
Hnutie Svetlo - Život
-
evanjelizácia, liturgia, diakonia a spoločenstvo
Katolícka charizmatická obnova
-
Katolícka charizmatická obnova – duchovná obnova Cirkvi
Katolícka jednota Slovenska
-
duchovná a mravná obroda národa
Koinonia Ján Krstiteľ
-
ohlasovanie živej prítomnosti Ježiša Krista
Kolpingovo dielo
-
Kolpingovo dielo – snaha o humanizáciu spoločnosti a všeobecné dobro
Komunita Emanuel
-
posväcovanie a evanjelizácia
Laický tretí rád sv. Norberta
-
premonštrátska duchovnosť pre verejnosť
Misijné združenie Ducha Svätého
-
pomoc misijnej práci Cirkvi
Modlitby matiek
-
zjednotenie matiek na celom svete v modlitbe
Modrá armáda Rytierov Nepoškvrnenej
-
ochrana života
Neokatechumenátna cesta
-
cesta uvedenia do zrelej viery
Rodina Nepoškvrnenej
-
zjednotenie sa s trpiacim Kristom
Ružencové bratstvá na Slovensku
-
úcta k Panne Márii cez modlitbu sv. ruženca
Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok
-
podpora misií
Slovenské misijné hnutie
-
podpora misií
Spoločenstvo Samaritán
-
integrácia telesne postihnutých ľudí
Spolok kresťanskej lásky sv. Vincenta
-
duchovná a telesná pomoc chudobným
Spolok sv. Vincenta
-
pomoc trpiacim a duchovnosť lásky
Viera a Svetlo
-
pomoc mentálne postihnutým
Združenie kresťanských pedagógov
-
zakladanie cirkevných škôl a kresťanská formácia učiteľov
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
-
výchova mladých ľudí
Združenie Máriina Doba
-
mariánska úcta
Združenie Pro life
-
úcta k životu
Združenie saleziánskych spolupracovníkov na Slovensku
-
saleziánska spiritualita pre laikovKomisia pre laikov