viac o logu...

Ima a szinódusért

Mi az egyházmegyei szinódus?
Ki hívhat össze szinódust?
Új keletű-e a szinódus?
Mi a szinódus célja?
Milyen sajátos célja van ennek a szinódusnak?
Van-e a szinódusnak behatároltsága?
Mit várhatunk a szinódustól?
Mikor kezdődik a szinódus?
Mit jelent az egyházmegyei konzultáció?
Ki nyilváníthat véleményt?
Milyen az egyházmegyei konzultáció lefolyása?
Ki vehet részt az egyes szakaszok munkájában?
Mire szolgálnak a vizsgálódások eredményei?
Mit jelent az egyházközségi szinódusi közösség?
Milyen az egyházközségi szinódusi közösség munkaprogramja?
Hol kaphatunk további tájékoztatást a szinódussal kapcsolatban?

Mi az egyházmegyei szinódus?

Olyan kiválasztott papok és más Krisztus-hívők gyűlése, akik az egész egyházmegyei közösség javára a megyés-püspöknek segítséget nyújtanak. A szinódus tehát egy folyamat, amelyben az Evangéliumot és jelenünket szem előtt tartva vizsgálódunk, összehasonlítunk, ösztönzé-seket és elhatározásokat keresünk, hogy a harmadik évez-redben Isten Országának egyre igazibb jelei legyünk. Az Érsek atya ebben az időszakban gyakrabban kíván szólni hozzánk, és figyelmesebben akar hallgatni szavunkra. A közös megbeszélések témáit ő szabja meg.

Ki hívhat össze szinódust?

Egyedül a megyéspüspök joga egyházmegyei szinódust összehívni, amelynek határozatait csak az ő tekintélyével lehet közrebocsátani. A szinódus többi tagjának csupán tanácsadói szavazójoga van.

Új keletű-e a szinódus?

Az Egyház gyakorlata a zsinati ill. szinódusi tanácskozásokat illetően egybeesik a kereszténység kezdetével, amikor maga szent Péter apostol elnökölt a jeruzsálemi zsinaton. Az Egyház a szinódus fogalmát a püspök és papjai hivatalos gyűléseire használta, amelyek a hit kérdéseinek pontosítását, konkrét vallási gyakorlatokat és a hívek életvitelének irányultságát tárgyalták. A II. vatikáni zsinat felújította az egyházmegyei szinódus lehetőségét, mint a helyi egyház lelki és pasztorációs megújulásának egyik eszközét. A hatályos egyházjog újdonsága, hogy teret nyit a világi Krisztus-hívők, a szerzetesek és papok szélesebb körű képviseletének.

Mi a szinódus célja?

Háromféle értelme van: elmélyíteni a szent hagyomány és az Egyház tanításának megértését; megvizsgálni a főegyházmegye jelen életét; tanácsot adni, és ajánlásokat tenni, hogy Isten.

Milyen sajátos célja van ennek a szinódusnak?

Felismerni, hogy napjainkban miként tehetünk legjobban tanúságot Krisztusról; saját életünk, családunk és mások szentté válásához hogyan használhatunk fel minden forrást; mit tegyünk, hogy az emberért és a társadalomért vállalt szolgálat, szilárd elkötelezettségévé váljon a hívőknek.

Van-e a szinódusnak behatároltsága?

Igen. Alapvetően családi esemény, mivelhogy célja az élet és a szolgálat javítása főegyházmegyénk közösségében. Nem foglalkozik hittételekkel, ha igen, akkor csak megbizonyosodik, hogy közérthetően és szeretettel tanítják-e. Semmi módon nem nyilatkozik az egyetemes Egyház jelenlegi fegyelméről, vagy liturgikus előírásairól, kivéve a helyi rendelkezések megtartását szorgalmazó megfogalmazásokat.

Mit várhatunk a szinódustól?

A főegyházmegye lelki megújulását várjuk, amely mint a testvérek egyetlen nagy családja: együtt imádkozik, dolgozik és él Kelet-Szlovákia két megyéjében. Segítenie kellene a helyi Egyházban meghatározni az elsődleges lelkipásztori munkát és szolgálatot a harmadik évezred kezdetén. Ugyanúgy ösztönöznie és élénkítenie kellene az evangelizációs küldetést, valamint a karitatív szolgálatot a szegények és a rászorulók megsegítése érdekében. Ezen kívül a szinódus a Krisztus családjába tartozók egységének nagy esélye.

Mikor kezdődik a szinódus?

Jelenleg az előkészület folyik. Az Érsek atya előkészítő bizottságot, szinódusi titkárságot és szakmai bizottságokat hozott létre, akik további munkatársak segítségével indítják el az egyházmegyei konzultációkat egyházközségi, majd az esperesi kerületek szintjén. Közös vágyunk, hogy a szinódusi ülések 2004-ben elkezdődjenek.

Mit jelent az egyházmegyei konzultáció?

Az előkészület része, amikor minden katolikusnak lehetősége nyílik részt venni a helyi egyház - a főegyházmegye életéről szóló párbeszédben. A konzultáció lehetőséget nyújt ismereteket szerezni a hívek pasztorációs igényeiről. A párbeszéd két témából áll:
  a Katolikus Egyház életéből szerzett tapasztalatok a főegyházmegyében
  a tanúságtételre, az életszentségre és a szolgálatra szóló meghívás erőteljes megvalósítása.
A jelen Egyházában ezek a feladatok állnak előttünk.

Ki nyilváníthat véleményt?

Minden, a főegyházmegye javát akaró felnőtt hívő, véleményt mondhat. Meglátásait, tapasztalatait, elszántságát az egyházközségi szinódusi közösség által fejezheti ki, illetve közvetlenül a szinódusi titkárság címére küldheti el. Legmegfelelőbb, kapcsolatba lépni a helyi lelkipásztorral, vagy postán a titkársággal. Őszintének és hitelesnek, csak azok a vélemények minősülnek, amelyek névvel és címmel vannak ellátva.

Milyen az egyházmegyei konzultáció lefolyása?

Két szakaszból áll.
  Az elsőben az egyházközségek szinódusi közösségei rendszeresen találkoznak, ajánlásokat és javaslatokat tesznek. Megtárgyalják az egyházközségeket érintő ajánlásokat, és helyi szinten elkezdik azok megvalósítását.
  A második szakasz két találkozót foglal magába az esperesi kerületek szintjén. Résztvevői az egyházközségek küldöttei. Az első szakasz felmerülő nehézségei, aggályai és felhívásai az esperességek szintjén kerülnek elemzésre, hitelesítésre és jóváhagyásra. E szakasz bizottsági dokumentumai a hívek második megerősített véleménye lesz, amelyek a szinódusi ülések munkadokumentumai lesznek.

Ki vehet részt az egyes szakaszok munkájában?

Minden 18-ik életévét betöltött katolikus az egyházközségi szinódusi megbeszélések meghívottja. Az első szakasz végén az egyházközségek (a hívek számától függően) képviselőt ill. képviselőket választanak, akik az esperesi, valamint a szinódusi ülések küldöttei lesznek.
    A második szakaszban, a szinódus közvetlen előkészületében az esperesség két gyűlésén ezek a küldöttek vesznek részt.
    A papok és a szerzetesek maguk közül szintén választank küldötteket. Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint némely pap hivatala, vagy megbízatása révén nyer meghívást a szinódus tagjai közé (pl. a papi tanács tagjai, az esperesek és mások), megfigyelőnek más egyházak és vallási közösségek képviselői is meghívhatók.

Mire szolgálnak a vizsgálódások eredményei?

Az egyházközségekből beérkezett javaslatok, és kezdeményezések alapján készül el, a szinódusi üléseken megtárgyalandó elsődleges szempontokat tartalmazó dokumentum. A szakmai bizottságok, amelyekben világiak, szerzetesek és papok vesznek részt, akik egy szakterület speciális ismerői, elemzik a felmérések eredményeit, amelyek alapján elkészítik az egyházmegyei második szakaszt, esperességi szintű konzultációk vitaindító pontjait.

Mit jelent az egyházközségi szinódusi közösség?

A hívek szervezett csoportosulása az adott egyházközség területén. Feladata, hogy segítse a szinódus jobb előkészítését és eredményességét. A plébános belátása szerint, a közösség magját az egyházközségi pasztorális tanácsa képezheti. Ebben az esetben a tanácskozás, az egyházmegyei konzultációra való tekintettel, nyilvános.

Milyen az egyházközségi szinódusi közösség munkaprogramja?

A találkozót, Isten áldását kérő imával kezdjük a szinódusért. Az ima után a téma felvezetése következik, majd pedig a róla szóló vita. A vita végeztével a résztvevők megfogalmazzák javaslataikat, amit írásba foglalnak. A találkozó imával zárul.

Hol kaphatunk további tájékoztatást a szinódussal kapcsolatban?

A szinódusi titkárság rendszeresen küld a plébániákra tájékoztatót. Ezek a templomi faliújságokon, vagy az egyházközségi értesítőkben érhetők el. Tájékozódni lehet még: http://synoda.rimkat.sk

Arcibiskupský úrad
sekretariát diecéznej synody
Hlavná 28
041 83 Košice
tel.: 055/6828106; 6828107 (9:00-12:00)
e-mail: synoda@rimkat.sk