Portál Košickej arcidiecézy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Čo je diecézna synoda?
Kto môže zvolať synodu?
Sú synody niečím novým?
Čo je účelom synody?
Aké sú špecifické ciele našej synody?
Má synoda nejaké obmedzenia?
Čo môžeme od synody očakávať?
Kedy sa začne synoda?
Čo je to diecézna konzultácia?
Kto môže vyjadriť svoj názor?
Aký je priebeh diecéznej konzultácie?
Kto sa môže zúčastnít každej etapy?
Ako budú použité výsledky prieskumu?
Čo sú to farské synodálne spoločenstvá?
Aký program je stanovený pre farské synodálne spoločenstvá?
Kde môžeme získať ďalšie informácie týkajúce sa synody?

Čo je diecézna synoda ?

Je to zhromaždenie kňazov a veriacich, ktorého cieľom je poskytnúť pomoc svojmu biskupovi. Synoda je proces, počas ktorého budeme mať pred sebou Evanjelium a vlastnú súčasnosť. Budeme ich skúmať, porovnávať, nachádzať podnety a rozhodnutia, aby sme boli jasnejším znamením Božieho kráľovstva v treťom tisícročí. Otec arcibiskup chce počas tohto obdobia častejšie sa k nám prihovárať a intenzívnejšie nás počúvať. Stanoví témy, ktorými sa budeme spoločne zaoberať.

Kto môže zvolať synodu ?

Jedine diecézny biskup má právo zvolať synodu a autorizovať synodálne rozhodnutia. Všetci ostatní účastníci synody majú iba poradný hlas.

Sú synody niečím novým ?

Cirkevná prax stretávať sa na synodách a konciloch sa datuje od počiatkov kresťanstva, keď sám sv. Peter predsedal Jeruzalemskému koncilu. Cirkev používala slovo synoda pre úradné zhromaždenia biskupa spolu so svojimi kňazmi na upresnenie otázok viery, konkrétnej náboženskej praxe a smerovanie života veriacich. Druhý vatikánsky koncil obnovil možnosť diecéznej synody ako dôležitý nástroj duchovnej a pastoračnej obnovy miestnej cirkvi. Súčasné kánonické právo poskytuje priestor pre širšie zastúpenie z radov laikov, rehoľníkov a kňazov.

Čo je účelom synody ?

Synoda má trojaký zmysel: prehĺbiť chápanie tradície a učenie Cirkvi; preskúmať súčasný život v arcidiecéze; poskytnúť rady a odporúčania, ktoré pomôžu k tomu, aby sme sa stali jasnejším znamením Božieho kráľovstva v novom storočí.

Aké sú špecifické ciele našej synody?

Spoznať ako najlepšie môžeme dnes vydávať svedectvo o Kristovi; ako využívať všetky zdroje pre svätosť svojho života, vlastnej rodiny a iných; čo urobiť, aby služba v prospech človeka a spoločnosti sa stala pevnou súčasťou veriacich.

Má synoda nejaké obmedzenia ?

Áno. Synoda je v zásade rodinnou záležitosťou, keďže jej cieľom je zlepšenie života a služby našej arcidiecéznej rodiny. Nezaoberá sa doktrínami našej viery, a keď, tak iba natoľko, že sa ubezpečí, či sa vyučujú zreteľne a s láskou. Nevyjadruje sa nijakým spôsobom k súčasnej disciplíne univerzálnej Cirkvi alebo jej liturgickým predpisom okrem vytvorenia miestnych noriem pre ich dodržiavanie.

Čo môžeme od synody očakávať ?

Synoda by mala duchovne obnoviť arcidiecézu, ktorá ako jedna veľká rodina bratov a sestier sa modlí, pracuje a žije spoločne na území dvoch vyšších územných celkov východného Slovenska. Mala by pomôcť pri stanovení priorít pastoračnej práce a služby miestnej Cirkvi na začiatku tretieho tisícročia. Tiež by mala stimulovať a oživiť evanjelizačnú misiu a charitatívnu službu na pomoc chudobným a núdznym. Okrem toho synoda je veľkou príležitosťou k jednote všetkých, ktorí patria do Kristovej rodiny.

Kedy sa začne synoda ?

V súčasnosti prebiehajú prípravy na synodu. Otec arcibiskup menoval prípravnú komisiu, sekretariát synody a odborné komisie, ktoré za pomoci ďalších spolupracovníkov z radov kňazov i laikov naštartujú diecéznu konzultáciu na úrovni farností a potom v jednotlivých dekanátoch. Je našou spoločnou túžbou, aby sa synodálne zasadania začali v roku 2004.

Čo je to diecézna konzultácia?

Diecézna konzultácia je súčasťou prípravy na synodu, ktorá všetkým katolíkom poskytuje príležitosť, aby sa mohli zúčastniť na dialógu o živote miestnej cirkvi - arcidiecézy. Konzultácia umožní získať informácie o pastoračných potrebách veriacich. Dialóg je zložený z dvoch tém:
  doterajšie skúsenosti zo života Katolíckej cirkvi v arcidiecéze
  dynamické uskutočnenie povolania k svedectvu, svätosti a službe.
To sú úlohy, ktoré sú pred nami ako pred Cirkvou v súčasnosti.

Kto môže vyjadriť svoj názor?

Každý dospelý veriaci, ktorému ide o dobro arcidiecézy, môže vysloviť svoj názor, pohľad, skúsenosť, odhodlanie a to prostredníctvom farského synodálneho spoločenstva alebo adresovaním priamo na sekretariát diecéznej synody. Najlepšie je kontaktovať sa s kňazom zo svojej farnosti alebo poštou na nižšie uvedenú adresu. Za úprimné a vierohodné budú považované len tie názory, pri ktorých bude uvedené meno a adresa.

Aký je priebeh diecéznej konzultácie?

Diecézna konzultácia bude mať dve etapy.
  Prvá sa uskutoční vo farnostiach formou pravidelných farských synodálnych spoločenstiev. V tejto etape vznikajú prvé odporúčania a návrhy. Odporúčania, ktoré sa týkajú miestneho farského spoločenstva, by sa mali prerokovať a začať realizovať vo farnosti.
  Druhá etapa bude pozostávať z dvoch stretnutí na dekanátnej úrovni. Zúčastnia sa ich delegáti z každej farnosti. Problémy, obavy a výzvy, ktoré sa ukázali v prvej etape budú analyzované, overené a potvrdené na dekanátnej úrovni. Závery tejto etapy sú druhým potvrdeným ohlasom od ľudí a budú podkladom pre synodálne zasadania.

Kto sa môže zúčastníť každej etapy?

Každý katolík po dovŕšení 18-tého roku života je prizvaný k účasti na farských diskusiách. V závere prvej etapy konzultácie účastníci farského spoločenstva vyberú svojho zástupcu resp. zástupcov (v závislosti od počtu veriacich) ako delegátov pre konzultáciu v dekanáte, a tiež delegátov na synodu.
    Druhej etapy diecéznej konzultácie sa zúčastnia delegáti z farností. Budú to dve dekanátne zhromaždenia ako bezprostredná príprava na synodu.
    Kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry si tiež budú voliť svojich zástupcov. Niektorí kňazi, ako to predpisuje kánonické právo, budú pozvaní za členov synody z dôvodu úlohy, ktorú vykonávajú (napríklad členovia presbyterskej rady, dekani a iní). Ako pozorovatelia môžu byť prizvaní aj zástupcovia iných cirkví a náboženských spoločností.

Ako budú použité výsledky prieskumu?

Podnety a návrhy, ktoré vzídu z jednotlivých farností poslúžia pre zostavenie priorít, ktorými sa bude zaoberať diecézna synoda. Odborné komisie zložené z laikov, rehoľníkov a kňazov, ktorí sa špecializujú v konkrétnych oblastiach, rozoberú výsledky prieskumu a pripravia podkladový materiál na vybranú tému. Takto spracované budú predložené na diskusiu v druhej fáze diecéznej konzultácie, ktorá bude na úrovni dekanátov.

Čo sú to farské synodálne spoločenstvá?

Je to organizované zoskupenie veriacich danej farnosti, ktorého hlavným úsilím je napomôcť príprave a dobrému výsledku synody. Tam, kde to farár uzná za vhodné, základnú bázu môže tvoriť farská pastoračná rada. V tomto prípade pôjde o verejné zasadanie so zameraním na diecéznu konzultáciu.

Aký program je stanovený pre farské synodálne spoločenstvá?

Stretnutie sa má začať modlitbou, ktorou budeme vyprosovať Božie požehnanie pre synodu. Po modlitbe nasleduje uvedenie do témy a potom diskusia. Po jej skončení účastníci formulujú svoje návrhy. Stretnutie sa ukončí modlitbou.

Kde môžeme získať ďalšie informácie týkajúce sa synody?

Sekretariát synody pravidelne pošle aktuálne informácie do každej farnosti. Tie budú zverejnené v kostole na nástenke alebo vo farskom bulletine. Informovať sa môžete aj na internetovej stránke: http://synoda.rimkat.sk

Arcibiskupský úrad
sekretariát diecéznej synody
Hlavná 28
041 83 Košice
tel.: 055/6828106; 6828107 (9:00-12:00)
e-mail: synoda@rimkat.sk