Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    4. Naše povolanie k službe
viac o logu...

Modlitba za synodu

Predslov

Tematickým okruhom s názvom: Naše povolanie k službe sa diecézna konzultácia vo farnostiach dostáva do záverečnej fázy. Jej absolvovaním sa končí činnosť farských synodálnych spoločenstiev – prvý stupeň školy dialógu. Viac než predtým bola príležitosť hovoriť s veriacimi v rámci štyroch tematických okruhov: Cirkev – Svedectvo – Svätosť – Služba, každý zložený z troch tém. Farské synodálne spoločenstvá poskytli priestor pre ich názory a reakcie, vysvetlenia, hľadanie odpovedí a možných riešení. Hoci to nebolo vždy ľahké, predsa len systematické predsynodálne debaty priniesli pekné výsledky. Zapisovatelia ich zaznačili na jednotlivé hárky a odoslali na sekretariát prípravnej komisie, ktorý ich roztriedil a doručil príslušnej odborno-študijnej komisii. Tie majú za úlohu urobiť analýzu došlých návrhov, vyhodnotiť pripomienky, zostaviť priority a vypracovať príslušnú časť Pracovného textu synody (Instrumentum laboris).

Prípravná komisia pripravuje druhú fázu diecéznej konzultácie na dekanátnej úrovni. Zvažuje jej rozsah a formu. Dekanátna konzultácia by mala mať pred sebou výsledky farskej konzultácie zvlášť v podobe prvého náčrtu pracovného textu synody. Každá farnosť tam bude mať okrem svojho duchovného otca aj zástupcov veriacich (podrobnejšie pozri v prílohe Diecézna konzultácia v dekanátoch – smernice). Tým sa znova poskytne možnosť zapojenia sa každej farnosti, avšak už v inej rovine a iným štýlom. V rámci dekanátu sa vytvorí priestor pre spoznávanie názorov nad rámec farnosti, pre spoločné hľadanie priorít, odporúčaní a návrhov do programu na synodu.

Nebolo by najlepšie dať úplne zaniknúť ochote a aktivite veriacich, ktorú preukázali v rámci farských synodálnych spoločenstiev. Možno ich transformovať v súlade s platnými normami do farských pastoračných rád a iných farských aktivít, aby sa nadšenie a angažovanosť laikov nielen udržali, ale zveľaďovali kvalitatívne a kvantitatívne.

Určite ste postrehli, že tento štvrtý diel je obsažnejší. Je obohatený o publikovanie všetkých doterajších dokumentov z prípravy na diecéznu konzultáciu tak, ako boli postupne vydané a rozposlané s obežníkom (ACAC). Tým, že sa vydávajú znova v závere tejto fázy, bude k nim ľahší prístup, možnosť štúdia a tiež aj určitej dokumentácie pre budúcnosť.

Po tieto dni spolu s týmto štvrtým dielom pre katechézu a konzultáciu je pre každý kostol zaslaný pútavý plagát s heslom :čas ísť. Je novým pozvaním k zapojeniu sa všetkých diecéznych a apoštolských iniciatív prítomných v našej arcidiecéze do prípravy na synodu.

Za všetko doterajšie úsilie, námahu, otvorenosť a úprimnosť ďakujeme.Prípravná komisia diecéznej synody