Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    1. Naše povolanie byť jednou Cirkvou
viac o logu...

Modlitba za synodu

Predslov

Súčasťou prípravnej fázy na diecéznu synodu je katechéza a diecézna konzultácia. „Slávenie synody poskytuje biskupovi jedinečnú príležitosť k formácii veriacich. Vedie k dobre zrozumiteľnej katechéze veriacich o tajomstve Cirkvi a o spoluúčasti veriacich na jej poslaní. Takáto katechéza sa uskutočňuje vo svetle učenia učiteľského úradu Cirkvi“ (Inštrukcia k diecéznym synodám, C.1).

Tomuto účelu sú venované štyri okruhy: Cirkev - Svedectvo - Svätosť - Služba, každý zložený z troch tém. Pred sebou máme prvý tematický okruh s názvom: Naše povolanie byť jednou Cirkvou, spolu s úvodným slovom otca arcibiskupa.

Predkladané texty sa nemajú doslovne prečítať. Je ponechaný priestor pre ich doplnenie a vysvetlenie. Skôr ich treba chápať ako základný materiál k ďalšiemu rozpracovaniu každým kňazom a to pre:
    – homílie, ktoré sa majú predniesť v nedele počas mesiaca
    – katechézy počas týždňa, v školách, na stretnutiach
    – farský bulletin
    – prednášku pre farské synodálne spoločenstvo.

Tým, ktorí majú záujem si ešte viac prehĺbiť svoje vedomosti, odporúčame štúdium naznačených cirkevných dokumentov. Otázky, ktoré sú na konci témy, nemusia byť zodpovedané všetky. Možno formulovať aj iné azda priliehavejšie otázky. Ich cieľom je podnietiť diecéznu konzultáciu vo farnosti. Totiž v príprave na synodu „veriacim by mala byť poskytnutá možnosť vyjadriť ich potreby, túžby a názory týkajúce sa tém, ktorými sa synoda bude zaoberať“ (Inštrukcia, C.2).

Splneniu tejto požiadavky vychádzajú v ústrety predovšetkým stretnutia v rámci farských synodálnych spoločenstiev, ktoré svoje návrhy, podnety a pripomienky v písomnej forme odošlú na sekretariát. Na základe tejto spätnej väzby, ktorou sa budú zaoberať odborno-študijné komisie, bude možné si uvedomiť rezervy a bolesti, odporúčať určité zmeny, spoločne plánovať budúcnosť, stanoviť priority pre synodu, ktoré by mali nájsť svoje miesto v pracovnom dokumente synodálnych zasadaní (Instrumentum laboris).

V prílohe sa nachádzajú Smernice pre diecéznu konzultáciu vo farnostiach - Farské synodálne spoločenstvá. Spolu s informačnou brožúrkou adresovanou každej rodine vo farnosti poskytujú dostatok informácií, odporúčaní a usmernení pre úspešné zvládnutie témy vo farnosti a dobrý priebeh synodálneho spoločenstva. Program stretnutí je jednoduchý: Úvodná modlitba - vovedenie do témy - diskusia - formulácia návrhov - záverečná modlitba. Začiatok môže patriť modlitbe za synodu a stretnutie možno ukončiť prosbami, ktoré sú pripravené na konci každej témy. Práca synodálnych spoločenstiev, príprava na synodu a slávenie synody musia byť sprevádzané a podporované modlitbami za Božiu pomoc a zvlášť za vedenie Ducha Svätého. Veď diecézna synoda je nasmerovaná k duchovnej obnove všetkých členov diecéznej rodiny. V rámci duchovnej prípravy na synodu odporúčame rôzne iné modlitby, adorácie a pobožnosti.

Spracovaná téma má byť dostatočné vysvetlená a prebratá so všetkými veriacimi v kostole a ešte podrobnejšie s členmi synodálneho spoločenstva. Na diskusiu by mala byť vyhradená aspoň hodina. Moderátor usmerní diskusiu tak, aby sa držala stanovenej témy. Je vhodné počkať s otázkami či s diskusnými bodmi, ktoré budú zaradené neskôr do iných tém. V závere diskusie moderátor vyzdvihne jej dôležité body. Spoločne sa formulujú jasné, stručné a konkrétne odporúčania. Tieto odporúčania pre stanovenie priorít na synodu mali by korešpondovať s úvahou o tom, čo môžeme urobiť pre lepšiu realizáciu Druhého vatikánskeho koncilu, čo je potrebné zmeniť v nás samých, čo potrebujeme pre to, aby sme ako členovia konkrétnej farnosti boli naplno súčasťou Božieho ľudu, aké prostriedky, štruktúry, akú pomoc potrebujeme, čo pre to môžeme urobiť my sami a čo pre to môžu urobiť naši duchovní pastieri?

Dobrá príprava na synodu požaduje, aby sme každú tému po celý mesiac „nosili v sebe“, aby sa jej venovala dostatočná pozornosť zo strany kňazov a veriacich. Je to možné vtedy, ak daná téma bude znieť príťažlivo z úst ohlasovateľov a ak všetci si nájdeme čas a dobrú vôľu uvažovať nad jej jednotlivými bodmi.

Je našou spoločnou nádejou a túžbou, aby prípravné obdobie na synodu a neskôr samotné slávenie vzbudilo živý záujem a zodpovednosť za Cirkev, do ktorej sme povolaní a ktorej sme súčasťou. Prostredníctvom koncilovej a pokoncilovej náuky Cirkvi si chceme prehĺbiť povedomie o tom, ako dnes Cirkev chápe seba samu a svoje poslanie; aké máme miesto a úlohy v Cirkvi a s Cirkvou v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou sa tu stáva vytvorenie priestoru pre komunikáciu vo farnostiach a na miestach, kde žije Cirkev. Týmto spôsobom je možné overiť a riešiť problémy, formulovať svoje návrhy, podnety a odhodlania.

Každému, kto prijal ponuku „kráčať spolu“ po jednej ceste a jedným smerom ako Boží ľud so svojim diecéznym biskupom spôsobom svedectva, svätosti a služby, už teraz patrí úprimné poďakovanie.Prípravná komisia diecéznej synody