Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    3. Naše povolanie k svätosti
viac o logu...

Modlitba za synodu

Predslov

„Slávenie synody poskytuje biskupovi jedinečnú príležitosť k formácii veriacich. Vedie k dobre zrozumiteľnej katechéze veriacich o tajomstve Cirkvi a o spoluúčasti veriacich na jej poslaní. Takáto katechéza sa uskutočňuje vo svetle učenia učiteľského úradu Cirkvi“ (Inštrukcia k diecéznym synodám, C.1).

Začíname druhú polovicu katechetickej prípravy a konzultácie vo farnostiach ako súčasť prípravy na diecéznu synodu. V rukách máme tretí tematický okruh s názvom: Naše povolanie k svätosti. Na úvod sa tejto téme venuje otec arcibiskup, ktorý je hlavným rozdávateľom Božích tajomstiev vo svojej arcidiecéze. Spolu s ním všetci veriaci sa usilujú o rast v milosti a svätosť v láske predovšetkým slávením sviatostí.

Predkladané texty vysvetľujú povolanie k svätosti v troch rovinách: ponajprv je to osobná svätosť každého kresťana-katolíka, potom sú to prostriedky vedúce k svätosti života: modlitba, liturgia, sviatosti a posledná téma je zameraná na svätosť tých, ktorých Kristus povolal k užšiemu životu s Ním, či už sviatosťou posvätného stavu alebo v Bohu zasvätenom živote rehoľných osôb.

Podobne ako pri predchádzajúcich tematických blokoch aj teraz si dovolíme malú poznámku a to, že texty sa nemajú doslovne prečítať. Skôr ich treba chápať ako základný materiál k ďalšiemu rozpracovaniu každým kňazom a to pre:
    – homílie, ktoré sa majú predniesť v nedele počas mesiaca
    – katechézy počas týždňa, v školách, na stretnutiach
    – farský bulletin
    – prednášku pre farské synodálne spoločenstvo.

Tým, ktorí majú záujem si ešte viac prehĺbiť svoje vedomosti, odporúčame štúdium naznačených cirkevných dokumentov. Otázky, ktoré sú na konci témy, nemusia byť vyslovené a zodpovedané všetky. Možno formulovať aj iné azda priliehavejšie otázky. Ich cieľom je podnietiť diecéznu konzultáciu vo farnosti. Totiž v príprave na synodu „veriacim by mala byť poskytnutá možnosť vyjadriť ich potreby, túžby a názory týkajúce sa tém, ktorými sa synoda bude zaoberať“ (Inštrukcia, C.2).

Program stretnutí je jednoduchý: Úvodná modlitba – vovedenie do témy – diskusia – formulácia návrhov – záverečná modlitba. Začiatok môže patriť modlitbe za synodu a stretnutie možno ukončiť prosbami, ktoré sú pripravené na konci každej témy.

Spracovaná téma má byť dostatočne vysvetlená a prebratá so všetkými veriacimi v kostole a ešte podrobnejšie s členmi synodálneho spoločenstva. Diskusia sa má držať stanovenej témy. Na diskusiu by mala byť vyhradená aspoň hodina. V závere diskusie moderátor vyzdvihne jej dôležité body. Spoločne sa formulujú jasné, stručné a konkrétne návrhy. Tieto návrhy pre stanovenie priorít na synodu mali by korešpondovať s úvahou o tom, čo môžeme urobiť pre lepšiu realizáciu Druhého vatikánskeho koncilu, čo je potrebné zmeniť v nás samých, čo potrebujeme pre to, aby sme ako členovia konkrétnej farnosti boli naplno súčasťou Božieho ľudu, aké prostriedky, štruktúry, akú pomoc potrebujeme, čo pre to môžeme urobiť my sami a čo pre to môžu urobiť naši duchovní pastieri?

To je len zopár skromných návrhov, ktoré spolu s vašimi podujatiami môžu spestriť a viac priblížiť preberané témy.

Dobrá príprava na synodu požaduje, aby sme každú tému po celý mesiac „nosili v sebe“, aby sa jej venovala dostatočná pozornosť zo strany kňazov a veriacich. Je to možné vtedy, ak daná téma bude znieť príťažlivo z úst ohlasovateľov a ak všetci si nájdeme čas a dobrú vôľu uvažovať nad jej jednotlivými bodmi.

Na posledných stránkach nájdete zverejnený predbežný harmonogram prípravy a priebehu diecéznej synody. V stručných rysoch odhaľuje doteraz vykonanú prácu a to, čo nás ešte čaká. Študijné komisie začali spracovávať návrhy a pripomienky, ktoré došli z farností. Sú konkrétnou reakciou a podnetom pre prípravu pracovného textu na synodu.

Každému, kto prijal ponuku „kráčať spolu“ po jednej ceste a jedným smerom ako Boží ľud so svojim diecéznym biskupom spôsobom svedectva, svätosti a služby, už teraz patrí úprimné poďakovanie.Prípravná komisia diecéznej synody