Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    Predbežný harmonogram     Prílohy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Diecézna synoda - predbežný harmonogram

aktualizované k 10. 03. 2004
= splnené

1. 
Príprava: štúdium, plánovanie a formovanie
XII/2002 - III/2003
 
Téma synody – stanovenie (§)
Prípravná komisia –menovanie a smernice (§)
Sekretariát – menovanie a smernice (§)
Tlačová kancelária – masmédia, internet – menovanie a smernice (§)
Časový harmonogram – tvorba
Diecézna konzultácia: Farské synodálne spoločenstvá – smernice (§)
Logo synody
Modlitba za synodu

2. 
Informovanie, poznávanie, pozvanie k účasti
II - IV/2003
Informovanie klerikov, rehoľníkov a laikov o význame a dôležitosti synody
Informačný leták
Diecézna konzultácia – tvorba FSSp
Rozvrh a obsah katechetickej prípravy
List pre rehoľné komunity, hnutia a cirkevné inštitúcie
Odborno-študijné komisie – menovanie, smernice (§)
Prosby veriacich
Návrhy tém (Lineamenta) – publikovanie

3. 
Katechetická príprava a diecézna konzultácia
IV/2003 - V/2004
I. tematický okruh – CIRKEV
II. tematický okruh – SVEDECTVO
III. tematický okruh – SVÄTOSŤ
IV. tematický okruh – SLUŽBA
Spoznávanie pastoračných záujmov, problémov a návrhov: FSSp
Smernice pre dekanátnu konzultáciu (§)
Smernice pre Instrumentum laboris (§)

4. 
Analýza, vyhodnotenie, voľba delegátov
VI/2003 - IX/2004
Spracovanie údajov, identifikácia a spresnenie hlavných bodov
diecéznej synody
Príprava a publikovanie Synodálneho direktória
(členovia, voľba, úrady, komisie, procedurálne normy)
Dekanátne synodálne zhromaždenia: príprava, výber členov
Plagát na nástenku
Voľba a menovanie synodálnych členov
Vypracovanie návrhu Instrumentum laboris
Liturgia synody
Technické zabezpečenie synody

5. 
Diecézna konzultácia v dekanátoch
II/2003 - IX/2004
Predstavenie návrhu Instrumentum laboris (§); uvažovanie a prehodnotenie.
Delegáti: zoznam; príprava na ich úlohu a zodpovednosť
Dekanátna konzultácia: tématické bloky A+B
Dekanátna konzultácia: tématické bloky C+D

6. 
Bezprostredná príprava na slávenie synody
IX - X/2004
Zapracovanie pripomienok a došlých návrhov – odborné komisie
Ukončenie Instrumentum laboris – definitívne stanovenie otázok (§) „na ktoré sa
synodálna debata sústredí“
Rozposlanie a oboznámenie sa s Instrumentum laboris
Pozvánky prizvaným účastníkom synody

7. 
Aktuálna synoda - zasadnutia I.
30. 11. 2004
Slávnostný začiatok synody; vyznanie viery členov synody:
Trojdnie synodálnych diskusií: počúvanie synodálnych príhovorov, ktorých
cieľom je podať čo najlepšiu radu a jasné pastoračné návrhy pre dobro arcidiecézy.
Skupiny: „štúdium problémov vyzdvihnutých počas zasadaní“ (IV.1)

8. 
Aktuálna synoda - zasadnutia II.
2005
Druhá časť synodálnych zasadaní
Skupiny: „štúdium problémov vyzdvihnutých počas zasadaní“ (IV.1)
Príprava konkrétnej formy návrhov a odporúčaní, ktoré majú vzísť zo synody

9. 
Aktuálna synoda - zasadnutia III.: záver
7. 9. - 30. 11. 2005
Katedrála: Slávenie Eucharistie, počas ktorej arcibiskup podpíše dokument/y
arcidiecéznej synody a tým vovedie v platnosť a účinnosť pastoračné smernice a partikulárnu legisláciu zameranú na duchovnú obnovu a pastoračnú starostlivosť na nasledujúce roky.

Publikovaním dokumentov synody sa začína implementácia: uživotnenie.