Portál Košickej arcidiecézy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Návrhy tém a komisií v príprave na synodu

A: Témy

Navrhnuté témy tvoria súčasť katechetickej prípravy na diecéznu synodu. Sú rozdelené do veľkých celkov. Keďže synoda sa bytostne dotýka veriacich úvodný tematický celok je venovaný Cirkvi. Ďalšie tri celky rešpektujú heslo synody: svedectvo, svätosť, služba. Každý celok je zložený z troch vzájomne príbuzných častí. Zámerom jednotlivých tém je podnietiť živú diskusiu, plodný dialóg, prekonzultovať na úrovni farnosti určité aspekty života našej partikulárnej cirkvi. Z tejto fázy diecéznej konzultácie by mali pochádzať návrhy, ktoré povedú k stanoveniu priorít pre samotnú synodálnu rozpravu.

Štruktúra:
  Úvodné slovo o. arcibiskupa, ktorým predstaví každý celok.

  a)  Čím sme - stručné zhodnotenie duchovnej situácie, aktuálne problémy
  b)  Čím by sme mali byť - náuka Cirkvi: krátke úryvky zo: Svätého písma, Tradície, Koncilových a pokoncilových dokumentov vrátane KKC, krátky komentár.
  c)  Čím chceme byť - otázky vedúce k zamysleniu a formovaniu návrhov, podnetov a rozhodnutí.

  Modlitba veriacich - prosby

B: Komisie

  Každý tematický okruh má svojho moderátora, ktorý usmerní prácu komisií. Komisie by sa mali skladať z troch až piatich odborníkov z radu klerikov i laikov. Ak niektorá z komisií sa člení na sekcie, člen komisie má byť na čele sekcie.
  Všetky komisie a sekcie podliehajú prípravnej komisie a úzko spolupracujú so sekretariátom synody.


1. NAŠE POVOLANIE BYŤ JEDNOU CIRKVOU moderátor: dp. Pavol DRÁB

 

1.1. Cirkev ako spoločenstvo Božieho ľudu 1 Komisia pre diecézne usporiadanie
 • Cirkev ako spoločenstvo Božieho ľudu
 • Povolanie byť členom Cirkvi
 • Zväzky viery, sviatosti a cirkevného riadenia
 • Pápež a biskupi
 • Partikulárna cirkev – diecéza
 • Diecézna kúria – pastoračné centrum
 • Rady: presbyterská, pastoračná, ekonomická, kolégium konzultorov
 • Kapitula
 • Dekanáty

 • 1.2. Cirkev v živote farnosti 2 Komisia pre farnosti
 • Poslanie farnosti
 • Spolupráca medzi farnosťami
 • Farská a filiálna obec
 • Kňaz a farníci
 • Farská pastoračná rada
 • Farská ekonomická rada
 • Rehole a hnutia budujúce farnosť
 • Zodpovednosť za časné dobrá
 • Administratívne záležitosti

 • 1.3. Cirkev domáca - rodina 3 Komisia pre rodinu
 • Príprava na manželstvo
 • Rodina ako domáca cirkev
 • Rodina a spoločnosť
 • Vzťahy v rodine a rodiny k iným
 • Úskalia manželského a rodinného života
 • Pastoračná starostlivosť o rodinu
 • Postavenie ženy
 • Mládež
 • Pastoračná starostlivosť o mládež


 • 2. NAŠE POVOLANIE K SVEDECTVU moderátor: dp. Ondrej NAGY

   

  2.1. Svedectvo v odovzdávaní viery 4 Komisia pre katolícku výchovu
 • Budete mi svedkami až po kraj zeme
 • Krstom máme účasť na Kristovej prorockej úlohe
 • Odovzdávanie viery v rodine a farnosti
 • Ohlasovanie slova
 • Katechéza systematická a príležitostná
 • Sekcia pre katechézu
 • Náboženská výchova, duchovná formácia
 • Mládež a dospelí - najväčšia starosť
 • Katolícka škola a katolícke vzdelanie
 • Sekcia pre katolícke školy

   

  2.2. Svedectvo ako súčasť evanjelizácie a misijnej činnosti Komisia pre evanjelizáciu
 • Písmo Sväté - Božie slovo pre človeka
 • Nebezpečie ateizmu a liberalizmu
 • Sekty
 • Misie „ad gentes“
 • Sekcia pre misie

   

  2.3. Svedectvo kresťanskej kultúry a ekumenického dialógu 5 Komisia pre kultúru a ekumenu
 • Sme „jedno“ v Pánovi
 • Rozmanitosť v spôsobe vyjadrenia viery v Boha
 • Ekumenizmus
 • Sekcia pre ekuménu
 • Medzináboženský dialóg
 • Vzťah s gréckokatolíkmi
 • Média
 • Sekcia pre masmédia

   


  3. NAŠE POVOLANIE K SVÄTOSTI moderátor: Mons. Anton Konečný

   

  3.1. Svätosť človeka Komisia pre duchovnú formáciu
 • Budete svätí, lebo ja, Pán, som svätý (Lv 20,26)
 • Všeobecné povolanie k svätosti
 • Krstom máme účasť na Kristovej kňazskej úlohe
 • Sloboda a dôstojnosť ľudskej osoby

 • 3.2. Svätosť cez modlitbu, liturgiu a sviatosti 6 Komisia pre sviatosti a liturgiu
 • Nedeľa - Pánov deň
 • Liturgický rok
 • Slávenie Eucharistie
 • Sviatosti
 • Sväteniny
 • Ľudová zbožnosť

 • 3.3. Svätosť duchovných osôb 7 Komisia pre duchovné povolania
 • Dar Božieho povolania
 • Kňazský seminár
 • Sekcia pre klerikov
 • Klerici
 • Permanentná formácia
 • Rehoľníci a rehoľnice
 • Sekcia pre rehoľníkov


  4. NAŠE POVOLANIE K SLUŽBE moderátor: dp. Pavel KAMINSKÝ

   

  4.1. Služba v Cirkvi a pre Cirkev Komisia pre pastoráciu rozličných skupín
 • Pastorácia Rómov a cudzincov
 • Sekcia pre pastoráciu Rómov
 • Pastoračná starostlivosť o nemocnice
 • Sekcia pre zdravotníctvo
 • Pastoračná starostlivosť vo väzniciach
 • Sekcia pre pastoráciu vo väzniciach
 • Pastoračný záujem o rizikové skupiny

 • 4.2. Služba laikov Komisia pre laikov
 • Krstom máme účasť na Kristovej kráľovskej úlohe
 • Všeobecné kňazstvo a poslanie laikov v Cirkvi
 • Hnutia
 • Sekcia pre hnutia
 • Laické združenia

 • 4.3. Služba spravodlivosti a milosrdenstvu 8 Komisia pre solidárnosť a charitu
 • Úcta k životu - starostlivosť o nenarodených, zomierajúcich
 • Dôstojnosť človeka, česť a dobré meno
 • Zdravotnícka starostlivosť: chorí, slabí
 • Sociálny život: dôstojnosť práce, spravodlivá mzda, nezamestnanosť
 • Sekcia pre prácu
 • Otázky chudoby, nezamestnanosti
 • Spoločenská a politická angažovanosť
 • Seniori
 • Arcidiecézna charita
 • Sekcia pre charitu
 • Hmotné dobrá cirkvi a ich využívanie
 • Sekcia pre hmotné dobrá Cirkvi


  1 Pramene ku každej téme: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Kódex kánonického práva, Konferencia biskupov Slovenska Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006.

  2 Kongregácie, Pokyny pre riešenie niektorých otázok spolupráce laických veriacich zameraných na kňazskú službu (1997).

  3 Ján Pavol II., Familiaris consortio (1981).

  4 Pavol VI., Evangelii nintiandi (1975); Ján Pavol II., Novo Millenio Ineunte (2001); Kongregácia pre katolícku výchovu, Katolícka škola (1977); Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia (1997); Kongregácia pre klerikov, Všeobecné direktórium pre katechézu (1997)

  5 Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky, Cirkev a Internet; Etika a Internet (2002), Past. inštrukcia Aetatis novae (1992).

  6 Ján Pavol II., Novo Millenio Ineunte (2001).

  7 Ján Pavol II., Pastore dabo vobis (1992); Vita consacrata (1996); Kongregácia pre klerikov, Direktórium o služne a živote kňazov (1994)

  8 Ján Pavol II., Evangelium vitae (1995); Pápežská rada pre laikov, Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v Cirkvi a vo svete (1998).