Portál Košickej arcidiecézy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Pozdrav v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi!

DEKRÉT O ZVOLANÍ SYNODY KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY

  Božou milosťou a rozhodnutím Apoštolského stolca mi bola daná zodpovednosť za veriacich košickej arcidiecézy, aby pod mojím vedením smerovali k svätosti v Kristovi a k oslave Trojjediného Boha zachovávajúc vernosť náuke Evanjelia a tradícii Cirkvi ako aj spoločenstvo viery a sviatosti.

  Uvedomujeme si, že na samom začiatku nového tisícročia došlo k mnohým zmenám v živote kresťanov. Vynárajú sa nové otázky, pochybnosti ale aj nové nebezpečenstvá a problémy. Vo svetle nášho poslania - praedicare, sanctificare, regere - ohlasovať, posväcovať a spravovať - chceme spoločnými silami zistiť a nájsť odpovede a prostriedky k tomu, aby požiadavky kresťanského učenia a života účinne prenikli do všetkých oblastí života a aby sme sa stali zreteľnejším svedectvom jednoty a nádeje, kresťanskej viery a bratskej lásky v súčasnom svete.

  Preto v súlade s normami Kódexu kánonického práva a Inštrukcie k diecéznym synodám po zrelej úvahe vypočujúc si mienku presbyterskej rady

týmto dekrétom zvolávam diecéznu synodu.

  Nech nás v nasledujúcich dňoch prípravy synody a potom počas jej uskutočňovania vedie duch múdrosti, pravdy a pokoja, aby sme s úprimným srdcom hľadali, čo sa páči Bohu a vytrvalým, úsilím uskutočňovali jeho vôľu.

Dané v Košiciach na sviatok sv. Ondreja, apoštola – hlavného patróna arcidiecézy dňa 30. novembra 2002.

+ Alojz Tkáč
arcibiskup-metropolita

Juraj Kamas
kancelár

Prot. č. 1255/02