Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
viac o logu...

Modlitba za synodu

INSTRUMENTUM LABORIS

A. Usmernenia podľa inštrukcie k diecéznym synodám

Instrumentum laboris je pracovný dokument pre synodu so stanovenými otázkami, bodmi a témami, na ktoré sa synodálna debata sústredí a o ktorých bude rozhodovať (Inštrikcia III.C.3.). Je jedným z hlavných a konkrétnych výsledkov diecéznej konzultácie, ktorá tvorila súčasť prípravnej fázy na synodu. Predkladané Instrumentum laboris má uľahčiť priebeh synody a bezprostrednú prípravu jej účastníkov.
Diecézna konzultácia vo farnostiach je zdrojom:
  poznania mienky veriacich s možnosťou pre individualizovanie ich pastoračných potrieb a prostriedkov.
  rady, ktorými špecifickými otázkami sa má synoda zaoberať (Inštrukcia III.A.1).
Témy. Instrumentum laboris má byť zostavený podľa tém. Každá téma obsahuje:
  správu o jej význame vo svetle náuky a disciplíny Cirkvi
  výsledok predchádzajúcich konzultácií, majú sa zohľadniť odpovede a stanoviská zaslané z farností, ktoré prišli na sekretariát.
Úlohou prípravnej komisie (organizovanie a príprava synody) je pomoc biskupovi pri rozhodnutí o otázkach, ktoré majú byť synode predložené na rokovanie (Inštrukcia III.B.1.)
Spracovanie témy do formy konceptu je úlohou skupiny odborníkov z rôznych odborov a pastoračných oblastí pod vedením prípravnej komisie.
Vypracovaný koncept je predložený diecéznemu biskupovi na schválenie a potom v dostatočnom čase odovzdaný členom synody k ich bezprostrednej príprave na synodu (Inštrukcia III.C.3.)
Synodálna aktivita je zameraná na poskytnutie pomoci biskupovi ohľadom dobra celého diecézneho spoločenstva. Za tým účelom slobodne vyjadrujú svoju mienku, vyslovujú poradný hlas (votum) a spoločne prichádzajú k formovaniu odporúčaní.
Odporúčania majú:
  vyjadrovať všeobecný učiteľský úrad Cirkvi a uskutočňovať spoločnú kánonickú disciplínu v konkrétnych jestvujúcich okolnostiach.
  zhodnotiť jestvujúce a navrhnúť nové pastoračné plány a aktivity
  chrániť kontinuitu vlastnej tradície
  preskúmať, obnoviť a vylepšiť diecézne normy (Inštrukcia I.3.)
  navrhnúť riešenia pastoračných problémov (Inštrukcia III.A.1).

B. Metodológia pre odborno-študijné komisie k prvému návrhu pracovného textu

1. Analyzujú záznamy z farských synodálnych spoločenstiev a rozčlenia ich podľa okruhov. Pozornosť sa má venovať spoločným hľadiskám a opačným stanoviskám.
2. Pripravia stručnú správu obsahujúcu konkrétne body: otázky a rady, ktoré vzišli z diecéznej konzultácie vo farnostiach. Odporúčania sú zostavené v prioritnom poradí začínajúc tými, ktoré sa najčastejšie opakovali a najviac boli akcentované pri danej téme až po tie, ktoré sa vyskytli iba jeden krát.
3. V každej téme päť najčastejšie odporúčaných bodov vypracuje podrobnejšie približne v rozsahu jednej stránky. Obsahom je:
  stručné vyjadrenie (1-3 odseky) všeobecnej náuky Cirkvi (Koncil, Kódex, Katechizmus, Dokumenty Ap. Stolca, Pastoračný a evanjelizačný plán Slovenska)
  podľa potreby veľmi krátke zhodnotenie a vyznanie života a viery diecézy
  konkrétny návrh (-y), odporúčania riešenia pastoračného problému, vylepšenia terajšieho stavu2: čo má urobiť arcidiecéza, čo dekanát, čo farnosť.
4. Pracovný text bude hovoriť nielen o vymenovaných témach navrhnutých pre prípravnú fázu, ale aj o takých bodoch, ktoré treba ďalej skúmať a rozvíjať.
5. Vyhýbanie sa štatistikám. Ak sa žiadajú uviesť tak iba v poznámke.
6. Vyhýbanie sa negatívnym opisom a kritike spoločenského a cirkevného života. Spomenutie hlavných problémov má so sebou niesť aj primeranú odpoveď či už v poskytnutí orientácie pre ďalšie rozpoznávanie alebo návrh na možné riešenie alebo aspoň základnú myšlienku do synodálnej diskusie.
7. Nie všetky body musia byť rozobrané podrobne, niektoré budú len spomenuté, aby sa tak dostali na program synodálneho rokovania.
8. Zostavený pracovný text je predložený prostredníctvom sekretariátu diecéznemu biskupovi na predbežné schválenie. Definitívne schválenie bude udelené až po dekanátnej konzultácii.
9. Pracovný text nesmie byť v nijakom prípade zostavený tak, že by anticipoval závery synodálneho zhromaždenia, aj keď sa prejaví určitá zhoda vo výsledkoch a odpovediach.
10. Pracovnému textu bude predchádzať úvod (Preambula) s opisom súčasného kontextu, v ktorom sa synoda koná, a vyznaním synodálnych členov.
11. Účastníci diecéznej synody si z Instrumentum laboris vyberú jednotlivé body pre svoj referát. Platí to už aj o dekanátnej konzultácii.

Pripravil: Mons. Juraj Kamas, sekretár synody

Košice, 12. 1. 2004