Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
viac o logu...

Modlitba za synodu

Diecézna konzultácia vo farnostiach

Farské synodálne spoločenstvá - smernice

1. Všeobecné smernice

1. 
Prípravná fáza synody pomáha diecéznemu biskupovi pri rozhodovaní o tých otázkach, ktoré majú byť predložené synodálnemu zhromaždeniu.
2. 
Je vždy nevyhnutné organizovať túto fázu tak, aby boli do nej podľa okolností zapojené - rôznymi spôsobmi - diecézne a apoštolské iniciatívy prítomné v miestnej cirkvi. Takto sa práca synody stáva „primeraným praktickým učením ekleziológie spoločenstva Druhého vatikánskeho koncilu“ a disponuje veriacich prijať v závere synody to, čo „je rozhodnuté pastiermi, ktorí ako učitelia a vodcovia Cirkvi reprezentujú Krista“.
3. 
Veriaci majú možnosť vyjadriť svoje potreby, túžby a názory týkajúce sa tém, ktorými sa bude synoda zaoberať.
4. 
Biskup rozhodne o konkrétnom spôsobe uskutočnenia diecéznej konzultácie.
5. 
Tento spôsob prípravy má za cieľ aktivizovať všetky „životné sily“ Božieho ľudu prítomné a činné v arcidiecéze: farské spoločenstvá, inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, hnutia, vzdelávacie inštitúcie a iné dôležité organizácie (Inštrukcia k diecéznym synodám).

2. Povaha a ciele

1. 
Diecézna konzultácia ako nevyhnutná súčasť prípravnej fázy na synodu sa uskutočňuje prostredníctvom farských synodálnych spoločenstiev (FSSp), ktoré sú organizovaným zoskupením veriacich konkrétnej farnosti, aby spoločným úsilím napomohli príprave a dobrému výsledku synody.
2. 
Cieľom diecéznej konzultácie je spoluúčasť na stanovení priorít, základných smerov a cieľov, ktorými by sa mala zaoberať synoda.
3. 
FSSp vytvára priestor pre spoločné premýšľanie, bratský dialóg a vzájomnú komunikáciu vo farnosti za účelom otvoriť a riešiť konkrétne problémy a otázky, formulovať odpovede, návrhy a odporúčania. Tieto sa stanú podkladom pre tvorbu vlastnej predlohy budúcej synodálnej rozpravy.
4. 
Okrem toho FSSp v rámci prípravy na synodu sa usilujú o to:
   aby sa v ľuďoch prebudil záujem a pocit zodpovednosti za Cirkev
   aby nadobudli vedomie, že majú byť aktívnou súčasťou svojej farnosti
   aby vedeli, ako Cirkev chápe dnes seba samu a svoje poslanie, a akú úlohu a miesto majú oni sami v Cirkvi a ako kresťania v spoločnosti.
5. 
Celá predsynodálna činnosť zahŕňa aj duchovnú obnovu miestnej cirkvi. Preto na stretnutiach veriacich nesmie chýbať neustála prosba o Božiu pomoc a vedenie Ducha Svätého.

3. Zodpovednosť farára

1. 
Každý farár (uvedené vždy platí aj pre farského administrátora) má v rámci nedeľných oznamov, na nástenke či vo farskom bulletine pravidelne informovať svojich veriacich o dianí v arcidiecéze, poskytnúť im najnovšie informácie o synode.
2. 
Je jeho vážnou úlohou postarať sa o funkčnosť FSSp a dobrý priebeh diecéznej konzultácie vo svojej farnosti.
3. 
Farár môže poveriť kaplána alebo niektorého z laikov úlohou moderátora či animátora jednotlivého stretnutia.
4. 
Farár sa postará, aby diecézna konzultácia sa riadila stanovenými zásadami; aby všetky materiály zo sekretariátu DS boli prebraté a všetky skúsenosti, odpovede, návrhy a pripomienky v písomnej forme spolu so zápisom zo zasadania boli odoslané na sekretariát DS.
5. 
Farára počas jeho neprítomnosti zastupuje vo veciach diecéznej konzultácie ním poverený kaplán alebo laik, aby príprava synody pokračovala bez ujmy.

4. Účastníci FSSp

1. 
FSSp sa môže zúčastniť každý kresťan-katolík po dovŕšení 18-tého roku života, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko na území danej farnosti, má záujem o prípravu a činnosť synody a chce prispieť k dobru našej cirkvi.
2. 
Prostredníctvom FSSp každá farnosť a každý veriaci sa podieľa na synodálnom procese. V jednej farnosti môže pre veľký počet záujemcov vzniknúť aj viacero jednotiek (krúžkov) FSSp.
3. 
Spoločenstvá veriacich filiálnych kostolov majú sa tiež aktívne zapojiť do diecéznej konzultácie a mať účasť na činnosti FSSp.
4. 
Tam, kde to farár uzná za vhodné, základnú bázu FSSp môže tvoriť farská pastoračná rada (FPR). V takomto prípade pôjde o verejné zasadania FPR so zameraním na diecéznu konzultáciu v príprave na synodu, na ktorých sa môžu účastniť aj iní veriaci.
5. 
Prípravná fáza diecéznej synody je vhodnou príležitosťou na vytvorenie FPR. Smernice pre FPR boli uverejnené v ACEC 7 (1991); por. Zbierka partikulárnych predpisov, 88-93.
6. 
Zástupcovia hnutí, reholí, cirkevných inštitúcií na území arcidiecézy sa majú aktívne zapojiť do diecéznej konzultácie.
7. 
Optimálny počet účastníkov FSSp je od 6 do 20.
8. 
Každému má byť zaručená sloboda vyjadriť sa k tomu, čo súvisí s dobrom celého diecézneho spoločenstva.

5. Moderátor a zapisovateľ

1. 
Moderátorom zhromaždenia je farár alebo ten, koho on poverí.
2. 
Moderátor vedie jednotlivé stretnutia. Pripraví sa na ne tým, že sa oboznámi s predkladanou témou a náukou Cirkvi obsiahnutou v rôznych dokumentoch.
3. 
Jeden z účastníkov je určený za zapisovateľa.

6. Vznik a činnosť

1. 
Farár oboznámi svojich veriacich so synodálnym procesom a obsahom i náplňou prípravného obdobia, so spôsobom vytvorenia a činnosti FSSp.
2. 
Po vytvorení FSSp na prvom stretnutí bližšie vysvetlí účastníkom predsynodálnu prípravu, smernice pre diecéznu konzultáciu a dohodne podrobnosti týkajúce sa činnosti FSSp vo vlastnej farnosti.
3. 
Hneď na samotnom začiatku si každé FSSp stanoví spôsob diskusie tak, aby sa každý mohol vyjadriť, dĺžku doby vystúpenia jedného účastníka a celkovú dĺžku doby diskusie. Vopred dohodnuté body je treba zachovať.
4. 
Účastníkov zvoláva farár prostredníctvom farských oznamov tak, aby celá farnosť bola informovaná.
5. 
Miestom stretávania sa účastníkov je úradný cirkevný priestor (farská budova, vhodný priestor kostola a podobne).
6. 
Čas konania: účastníci si na svojom prvom stretnutí dohodnú najoptimálnejší deň a hodinu, ktoré vyhovujú väčšine.
7. 
Každá farnosť dostane zo sekretariátu materiál - tému - základný text, ktorý poslúži k štúdiu a následnej diskusii a tiež otázky týkajúce sa aktuálnych a dlhodobých záležitostí Cirkvi. Od odpovedí, impulzov a návrhov v písomnej forme bude závisieť úspešnosť ďalšieho synodálneho procesu.
8. 
FSSp prostredníctvom diskusie pripomienkuje prejednávanú predlohu a hľadá také odpovede a návrhy, ktoré budú prospešné pre ďalšie napredovanie prípravnej fázy DS.
9. 
Nakoľko je to možné má sa diskutovať osobitne o každom probléme či návrhu. Pri hľadaní správnych odpovedí a poznávania pravdy nech si účastníci vypomáhajú náukou Cirkvi a osobnou skúsenosťou viery.
10. 
Vždy sa má zachovať dobré meno a dôstojnosť ľudskej osoby a neustále vedomie, že FSSp je zhromaždením veriacich, ktorí pristupujú k veciam z pohľadu kresťanskej viery a vo vernosti Božiemu Slovu a Cirkvi.

7. Program stretnutia

1. 
Modlitba. Stretnutie sa začína úvodnou modlitbou, ktorej súčasťou je prosba za synodu.
2. 
Vovedenie do témy. Po modlitbe nasleduje vovedenie do príslušnej témy. Moderátor predkladá materiál takým spôsobom, aby podnietil otvorenú diskusiu a úprimný dialóg. Predstavenie témy môže zveriť niektorému zo základných účastníkov FSSp (členov FPR) avšak vždy v dostatočnom čase na prípravu. Spracovanie či podanie preberaného textu na stretnutí môže byť odlišné (priame použitie textu; inde privítajú zhrnutie, konkretizáciu či zdôraznenie určitej témy alebo určitého uhla pohľadu).
3. 
Diskusia. Prístup účastníkov môže byť rôzny: Niektorí chcú venovať viac času štúdiu a prehĺbeniu si vedomostí; iní diskutovaniu vo všeobecnej rovine, ďalší konkretizovať veci na seba, svoju rodinu, farnosť a podobne. Úlohou moderátora je zladiť tieto prístupy tak, aby sa vzájomne dopĺňali.
4. 
Formulácia návrhov. Po skončení diskusie moderátor zhrnie hlavné body, ku ktorým sa dospelo. Formuluje sa zreteľný a konkrétny záver, ktorý sa zapíše.
5. 
Záverečná modlitba. Stretnutie sa zakončí modlitbou. Jej forma a priebeh sú ponechané na moderátora (úradné či vlastné prosby, spev, modlitba Pána). Kňaz udelí požehnanie.

8. Záznam

1. 
Cieľom písomného záznamu je čo najpresnejšie zachytiť podklady o skutočnom stave, názoroch, potrebách a návrhoch. Preto po stretnutí zapisovateľ za pomoci moderátora vypracuje písomnú správu zo stretnutia.
2. 
Písomný záznam zo stretnutia sa nemá obmedziť na púhy popis skutočností či slová kritiky. Má obsahovať podnetné názory a skúsenosti. Nemusí ísť o väčšinový názor. Je vhodné uviesť rôzne stanoviská. Nikto nesmie mať pocit opovrhnutia od ostatných.
3. 
Námety sa majú dotýkať predovšetkým vlastného farského spoločenstva poprípade miestnej cirkvi vo svetle koncilovej a pokoncilovej náuky. Pôjde o porovnanie a konfrontovanie súčasného stavu - obrazu farnosti a arcidiecézy s obrazom Cirkvi, o zosúladenie partikulárneho so všeobecným pri zachovaní jednoty v mnohosti.
4. 
Záznam má obsahovať identifikáciu farnosti, meno moderátora a zapisovateľa, názov prebratej témy, dátum. Má byť vypracovaný svedomite, zodpovedne, vecne, výstižne a stručne. Nech je napísaný čitateľne podľa možnosti na písacom stroji alebo na počítači.
5. 
Jedna kópia sa uchová vo farskom archíve a druhá sa odošle na sekretariát. Pre uľahčenie spracovania záznamov je vhodné ich posielať elektronickou poštou (e-mail: synoda@rimkat.sk) alebo na diskete.
6. 
Reakcia na predložený materiál, záznamy so stretnutia, pripomienky a námety odoslané na sekretariát DS budú cenným svedectvom skutočného života našej arcidiecézy. Informáciami z jednotlivých farností sa budú intenzívne zaoberať odborné komisie pre prípravu DS a po objektívnej analýze budú použité pre prípravu druhej fázy konzultácie v dekanátoch a následne pracovného synodálneho textu.