Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
viac o logu...

Modlitba za synodu

Rokovací poriadok a úlohy
prípravnej komisie diecéznej synody

A. Všeobecné smernice

Na začiatku prípravnej fázy na synodu biskup je povinný zriadiť prípravnú komisiu. Členovia prípravnej komisie sú vybraní biskupom z pomedzi kňazov a ďalších veriacich, ktorí vynikajú pastoračnou rozvahou a profesionálnou schopnosťou a ktorí, nakoľko je to možné, odrážajú rôzne charizmy a úrady Božieho ľudu. Niektorí členovia majú byť odborníkmi v cirkevnom práve a posvätnej liturgii (Inštrukcia k diecéznym synodám).

B. Úlohy

Prípravná komisia má za úlohu poskytnúť pomoc diecéznemu biskupovi
   vo veciach organizácie a prípravy synody
   pri zostavovaní synodálneho direktória
   pri rozhodovaní o otázkach, ktoré majú byť prerokované na synode
   pri menovaní synodálnych členov
   pri zapojení rôznych iniciatív v arcidiecéze
   pri vypracovaní katechéz a smerníc pre kázne
   pri vypracovaní vhodných smerníc pre diecéznu konzultáciu

C. Rokovací poriadok

1. 
Diecézny biskup predsedá stretnutiam prípravnej komisie. V prípade, že on sám nemôže, jeho delegát.
2. 
Program rokovania zostavuje sekretár z materiálov, ktoré boli doručené na synodálny sekretariát v období pred zasadnutím PK.
3. 
Členovia PK dostanú program na najbližšie rokovanie minimálne 2 dni pred zasadaním.
4. 
Zasadnutie moderuje podľa vopred pripraveného programu sekretár pre diecéznu synodu alebo jeho zástupca zo synodálneho sekretariátu.
5. 
V úvode stretnutia PK sekretár podá stručnú rekapituláciu predchádzajúceho stretnutia, vyhodnotí splnenie záverov a úloh, ktorými boli poverení jednotliví členovia PK či iné osoby.
6. 
Potom sa preberú jednotlivé body programu, pričom ku každému z nich sa môže slobodne vyjadriť každý člen PK.
7. 
V záležitostiach, v ktorých je potrebné rozhodnúť, sa koná hlasovanie, ktoré môže byť na návrh niektorého z členov PK tajné.
8. 
Pre platnosť rozhodnutia sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných členov.
Keďže PK má poradný hlas pre arcibiskupa, on ako predseda komisie - nie však jeho delegát zastupujúci predsedu v neprítomnosti - nehlasuje.
9. 
Zapisovateľ - spravidla člen synodálneho sekretariátu - vypracuje zápisnicu zo zasadnutia a po schválení sekretárom ju odošle všetkým členom PK do siedmich dní od zasadania. Jedna kópia zostáva v archíve sekretariátu.
10. 
Na záver zasadnutia PK je potrebné upresniť úlohy a zodpovedné osoby za ich vykonanie a termín nasledovného stretnutia.
11. 
Správy a informácie zo zasadania PK môžu podávať predseda, sekretár a prevažne hovorca DS.
12. 
Ďalšou úlohou hovorcu je mať dohľad nad informáciami a správami, ktoré sa majú uverejniť.

D. Analytická sekcia

1. 
Z členov prípravnej komisie DS sa vytvorí analytická sekcia (AS). Jej úlohou bude posúdiť pripomienky a návrhy.
2. 
Členmi AS z úradu sú: pomocný biskup ako delegát arcibiskupa a sekretár DS. Tajným hlasovaním PK spomedzi seba zvolí ďalších dvoch členov.
3. 
Došlé pripomienky a návrhy zoradí sekretariát DS a predloží AS. Pripomienky a návrhy archivuje sekretariát DS.
4. 
Pripomienky a návrhy závažnejšieho charakteru alebo nerozhodné stanoviská AS budú predložené PK.
5. 
Všetci členovia PK za účelom štúdia a oboznámenia sa majú právo prístupu k pripomienkam na sekretariáte DS ako aj k rozhodnutiam AS.
6. 
Ktorýkoľvek člen PK môže požiadať sekretariát DS o zaradenie pripomienky či návrhu na zasadanie PK.
6. 
AS môže odstúpiť pripomienku či návrh na rozriešenie PK alebo inej odbornej komisie pre prípravu DS.

Schvaľujem a vydávam s účinnosťou od 7. februára 2003