Portál Košickej arcidiecézy
viac o logu...

Modlitba za synodu


DEKRÉT O ZLOŽENÍ PRÍPRAVNEJ KOMISIE PRE DIECÉZNU SYNODU

  Dňa 30. novembra 2002 som zvolal diecéznu synodu a vyhlásil prípravné obdobie. V súlade s Inštrukciou pre diecézne synody (bod III.A.1), ktorú spoločne vydala Kongregácia pre biskupov s Kongregáciou pre evanjelizáciu národov, týmto ustanovujem prípravnú komisiu v nasledujúcom zložení:

  Predseda: Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita

  Členovia:

Mons. Bernard Bober, biskup
Bugoš Pavol (Ladislav Cichý)*
Dráb Pavol
Fabian Anton
Forgáč Marek
Hučko Ladislav (Jozef Gnip)*
Kamas Juraj
Kaminský Pavel
Mons. Konečný Anton
Korem Jozef (Ferdinand Jurčišin)*
Lojan Radoslav
Nagy Ondrej
Rebreš Michal (Zoltán Pásztor)*
Salanci Bartolomej
Treščák Jozef
Vihonský Jozef
Fabian Jaroslav
(Vladimír Šosták)*
Hricová Mária

Úlohou prípravnej komisie je poskytnúť pomoc diecéznemu biskupovi zvlášť:
    vo veciach organizácie a prípravy synody
    pri zostavení a publikovaní synodálneho direktória
    pri rozhodovaní o otázkach, ktoré budú predložené na synode
    pri menovaní synodálnych členov
    pri zapojení rôznych diecéznych a apoštolských iniciatív v arcidiecéze
    pri vypracovaní katechéz a smerníc pre kázne
    pri vypracovaní vhodných smerníc pre konzultácie.

Pre prácu prípravnej komisie vyprosujem hojnosť darov Ducha Svätého a zvolávam Božie požehnanie.

V Košiciach, 13. decembra 2002.

+ Alojz Tkáč
arcibiskup-metropolita

Prot. č. 1255/02-C


* V priebehu prípravného obdobia došlo k nasledujúcim zmenám:
dp. P. Bugoš, L. Hučko, J. Korem, M. Rebreš boli nahradení novými členmi: dp. Ladislav Cichý, Jozef Gnip, Ferdinand Jurčišin, Vladimír Šosták, Zoltán Pásztor.