Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    4. Naše povolanie k službe     Prílohy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Diecézna konzultácia v dekanátoch

Diecézna konzultácia v dekanátoch - smernice

1. Všeobecné smernice

1. 
Prípravná fáza synody pomáha diecéznemu biskupovi pri rozhodovaní o tých otázkach, ktoré majú byť predložené synodálnemu zhromaždeniu.
2. 
Je nevyhnutné organizovať túto fázu tak, aby boli do nej podľa okolností zapojené - rôznymi spôsobmi - diecézne a apoštolské iniciatívy prítomné v miestnej cirkvi. Takto sa práca synody stáva „primeraným praktickým učením ekleziológie spoločenstva Druhého vatikánskeho koncilu“ a disponuje veriacich prijať v závere synody to, čo „je rozhodnuté pastiermi, ktorí ako učitelia a vodcovia Cirkvi reprezentujú Krista“.

2. Povaha a ciele

1. 
Konzultácia ako nevyhnutná súčasť prípravy na synodu v košickej arcidiecéze pozostáva z dvoch etáp. Prvá, ktorú možno nazvať vzdialenou prípravou, sa uskutočňuje prostredníctvom katechézy v štyroch tématických celkoch a následného formovania odporúčaní a návrhov farských synodálnych spoločenstiev. Podnety a návrhy z jednotlivých farností slúžia pre zostavenie priorít, ktorými sa bude zaoberať diecézna synoda.
2. 
Študijné komisie zložené podľa konkrétnych oblastí cirkevného života a pastoračnej služby analyzujú výsledky prvej fázy diecéznej konzultácie a na ich základe pripravia prvé znenie základného pracovného textu pre synodálnu rozpravu (Instrumentum laboris; ďalej v skratke IL).
3. 
Druhá etapa diecéznej konzultácie je už blízkou prípravou na synodu, počas ktorej účastníci na dekanátnej úrovni pripomienkujú predložený text. Závery dekanátnej konzultácie sú druhým potvrdeným ohlasom zo strany veriacich a poslúžia pre študijné komisie k dopracovaniu definitívneho znenia synodálneho pracovného textu (IL).
 
Dekanátna konzultácia pozostáva z dvoch stretnutí. Na prvom sa účastníci vyjadria k prvej časti IL (tematické okruhy: Naše povolanie byť jednou Cirkvou a Naše povolanie k svedectvu) a na druhom stretnutí prediskutujú druhú časť (Naše povolanie k svätosti a Naše povolanie k službe).
 
Účastníci dekanátnej konzultácie pripomienkujú predlohu pracovného textu a hľadajú také odpovede a návrhy, ktoré budú prospešné pre ďalšie napredovanie synody.
Klerik, rehoľník alebo laik má prijať čestnú úlohu delegáta iba vtedy ak má v úmysle prevziať aj zodpovednosť vyplývajúcu z tohto privilégia. Od delegátov sa očakáva, že budú v spolupráci s inými napomáhať príprave diecéznej synody.

3. Voľba reprezentantov na dekanátnu konzultáciu

1. 
Na základe úradu sa na druhej konzultácii zúčastňujú všetci farári, farskí administrátori, dekani a vicedekani.
2. 
Kapláni. Z farnosti, ktorá má kaplána, bude reprezentantom aj kaplán; ak je vo farnosti viac kaplánov, zvolia si jedného reprezentanta.
3. 
Vo farnosti. V rámci nedeľných oznamov prípadne aj vo farskom bulletine sú veriaci informovaní o príprave druhej etapy diecéznej konzultácie, na ktorej sa zúčastnia voľbou svojho delegáta. Táto voľba sa uskutoční do 25. januára 2004.
4. 
Farár zvolá farskú pastoračnú radu alebo ak tá nie je vo farnosti tak, farské synodálne spoločenstvo. Všetci prítomní zvolia jedného reprezentanta za každé spoločenstvo (pri farskom ako aj filiálnom kostole). Farár dozerá na priebeh volieb, sám však nehlasuje.
5. 
Kritéria. Zvolený môže byť každý kresťan-katolík po dovŕšení 18-teho roku života, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko na území danej farnosti, má záujem o prípravu a činnosť synody, chce prispieť k dobru našej cirkvi; prijal iniciačné sviatosti, je farnosťou považovaný za kresťana praktizujúceho vieru; preukazuje stálu oddanosť Pánovi a Cirkvi.
6. 
Voľby sa uskutočnia tak, že každý z prítomných podá písomný návrh na reprezentanta. Po sčítaní hlasov sa zostaví poradie. Farnosť reprezentuje ten, kto získal najviac hlasov a svoju voľbu prijal. V prípade rovnosti hlasov nasleduje druhé kolo, v ktorom prítomní rozhodnú spomedzi tých, čo získali najväčší a rovnaký počet hlasov. Ak ani druhé kolo nezvolilo reprezentanta z dôvodu rovnakého počtu hlasov, rozhodne farár.
7. 
Farnosti s počtom veriacich nad 5 tisíc volia za každých päťtisíc jedného reprezentanta.
8. 
Okrem voleného reprezentanta každá farnosť má mať náhradníka – alternujúceho zástupcu. Stáva sa ním osoba s nasledujúcim najvyšším počtom hlasov. Jeho úlohou je zastúpiť riadne zvoleného reprezentanta na dekanátnej konzultácii ak sa ten nemôže zúčastniť.
9. 
Hnutia, rehole, cirkevné inštitúcie pôsobiace na území daného dekanátu menujú svojho reprezentanta – delegáta, čo oznámia písomne dekanovi.
10. 
Mená laikov (podľa počtu kostolov) s uvedením dátumu narodenia, adresy a telefónu nahlási farár svojmu dekanovi do 30. januára 2004 a tiež informuje o výsledku svojich veriacich.
11. 
Od reprezentantov sa očakáva, že počas dekanátnych konzultácii až do začiatku synody venujú svoje sily a čas budovaniu Cirkvi, formovaniu, rozvíjaniu a prehodnocovaniu návrhov a odporúčaní pre synodu.

4. Úlohy dekana

1. 
Dekan vypracuje sumárny zoznam reprezentantov klerikov a laikov a odošle na sekretariát synody najneskôr do 31. januára 2004.
2. 
Podľa počtu účastníkov zabezpečí a pripraví vhodné miesto a všetko potrebné pre uskutočnenie dekanátnej konzultácie v deň a hodinu, ktorú v dostatočnom časovom predstihu dohodne so sekretariátom synody. Miestom stretnutia nech je vhodný cirkevný priestor.
3. 
Dekan sa postará o vhodný modlitbový úvod a záver každého zasadania a sám vedie modlitbu pod predsedníctvom diecézneho biskupa alebo jeho zástupcu.
4. 
Moderátorom zhromaždenia je dekan alebo ten, koho on poverí. Moderátor vedie stretnutie. Pripraví sa naň tým, že sa oboznámi s predkladanou témou a náukou Cirkvi obsiahnutou v rôznych dokumentoch.
5. 
Dekan určí jedného z účastníkov za zapisovateľa, ktorého úlohou je vypracovať podrobný záznam zo stretnutia a po podpísaní dekanom odoslať na sekretariát synody.

5. Program a priebeh dekanátnej konzultácie

1. 
Pozvanie. V dostatočnom čase pred zasadaním dostane každý delegát spolu s pozvánkou aj základný text, ktorý poslúži na štúdium a prípravu diskusného príspevku v písomnej forme. Od impulzov a návrhov bude závisieť úspešnosť ďalšieho synodálneho procesu.
2. 
Účastníci. Na dekanátnej konzultácii sa okrem riadne ustanovených delegátov zúčastňuje arcibiskup alebo jeho delegát, člen prípravnej komisie a člen sekretariátu.
3. 
Prezentácia. Všetci delegáti po príchode svojim podpisom na prezenčnej listine potvrdia svoju prítomnosť a prihlásia sa do diskusie ešte pred začiatkom stretnutia u moderátora.
4. 
Modlitba. Po privítaní všetkých prítomných zo strany dekana sa stretnutie začne modlitbou, ktorou budeme vyprosovať Božie požehnanie pre synodu.
5. 
Úvod. Úvodná prednáška na prvom stretnutí prednesená členom prípravnej komisie je venovaná bližšiemu oboznámeniu sa so synodálnym procesom.
6. 
Vovedenie do témy. Člen prípravnej a študijnej komisie krátko uvedie do tematických blokov, ktoré budú predmetom rozpravy, s prihliadnutím na doterajšie výsledky konzultácie vo farnostiach a to tak, aby podnietil otvorenú diskusiu a úprimný dialóg.
7. 
Diskusia. Diskusia pozostáva z vystúpení delegátov, ktorí sa prihlásili pred zasadaním a odovzdali písomne aspoň obsah svojho príspevku. Dĺžka jednotlivých diskusných príspevkov je maximálne 5 minút. Diskusné príspevky sa majú dotýkať tém, ktoré sú predmetom stretnutia. Odporúča sa, aby diskusné príspevky boli vopred odovzdané dekanovi.
8. 
Pri hľadaní správnych odpovedí a poznávania pravdy nech si účastníci vypomáhajú náukou Cirkvi a osobnou skúsenosťou viery.
9. 
Vždy sa má zachovať dobré meno a dôstojnosť ľudskej osoby a neustále vedomie, že dekanátna konzultácia je zhromaždením veriacich, ktorí pristupujú k veciam z pohľadu kresťanskej viery a vo vernosti Božiemu Slovu a Cirkvi.
10. 
Formulácia návrhov. Po skončení diskusie moderátor zhrnie hlavné body, ku ktorým sa dospelo. Formuluje sa zreteľný a konkrétny záver, ktorý sa zapíše.
11. 
Záverečná modlitba. Stretnutie sa zakončí modlitbou. Jej forma a priebeh sú ponechané na moderátora.

6. Záznam

1. 
Cieľom písomného záznamu je čo najpresnejšie zachytiť podklady o skutočnom stave, názoroch, potrebách a návrhoch. Preto po stretnutí zapisovateľ za pomoci moderátora vypracuje písomnú správu zo stretnutia a k nej priloží diskusné príspevky.
2. 
Písomný záznam zo stretnutia sa nemá obmedziť na púhy popis skutočností či slová kritiky. Má hlavne a predovšetkým obsahovať podnetné názory a skúsenosti. Je vhodné uviesť rôzne stanoviská. Nikto nesmie mať pocit opovrhnutia od ostatných.
3. 
Záznam má obsahovať identifikáciu dekanátu, meno moderátora a zapisovateľa, názov prebratej témy, dátum. Má byť vypracovaný svedomito, zodpovedne, vecne, výstižne a stručne. Nech je napísaný čitateľne podľa možnosti na písacom stroji alebo na počítači.
4. 
Jedna kópia sa uchová v archíve dekana a druhá sa odošle na sekretariát. Pre uľahčenie spracovania záznamov je vhodné ich posielať elektronickou poštou (e-mail: abukosice@kbs.sk alebo synoda@rimkat.sk) prípadne na diskete.
5. 
Informáciami z dekanátov sa budú intenzívne zaoberať odborné komisie pre prípravu synody a definitívneho znenia pracovného synodálneho textu.


Schvaľujem a vydávam s účinnosťou od 15. decembra 2003
Smernice pre diecéznu konzultáciu v dekanátoch

V Košiciach 11. decembra 2003

+ Alojz Tkáč
arcibiskup - metropolita


Juraj Kamas
kancelár