Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    3. Naše povolanie k svätosti     Prílohy
viac o logu...

Modlitba za synodu

Odborno-študijné komisie - smernice

Smernice pre odborno-študijné komisie
v príprave na diecéznu synodu

1. Všeobecné smernice

1. 
Odborno-študijné komisie (ďalej v skratke OK) sú zamerané na prípravu diecéznej synody a sú určitým rozšírením základnej prípravnej komisie pre prípravu diecéznej synody.
2. 
OK úzko spolupracujú s prípravnou komisiou, ktorá koordinuje ich prácu, a so sekretariátom synody.
3. 
Činnosť OK a sekcií končí začiatkom slávenia diecéznej synody.

2. Úlohy

1. 
Úlohou OK je hlbšie štúdium konkrétnej oblasti života arcidiecézy a aktuálnych pomerov vo svetle učenia Cirkvi s cieľom pripraviť materiál pre rokovanie na synode.
2. 
Predsedovia komisií sa pod vedením moderátora témy podieľajú na príprave materiálu pre katechetickú prípravu a diecéznu konzultáciu.
3. 
Jednotlivé OK si samostatne organizujú stretnutia a prácu svojich členov.
4. 
OK urobí analýzu a vyhodnotí návrhy a pripomienky z prvej fázy diecéznej konzultácie. Zostaví priority, ktorými sa má zaoberať diecézna synoda.
5. 
O spracovaných zápisoch z farských synodálnych spoločenstiev informuje predseda komisie prípravnú komisiu do mesiaca po ukončení témy. Písomná správa obsahuje syntézu odpovedí zo synodálnych spoločenstiev a zoznam odporúčaní.
6. 
Výsledkom činnosti OK je Pracovný text synody (Instrumentum laboris). Jeho prvý náčrt bude prerokovaný na dekanátnej úrovni a po zapracovaní pripomienok bude predložený arcibiskupovi na schválenie.

3. Zloženie a predseda

1. 
OK sa skladá z 5-7 členov vrátane predsedu.
2. 
OK sú zložené z diecéznych kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a laikov, ako aj odborníkov v danej oblasti.
3. 
Predsedom OK je arcibiskupom určený člen prípravnej komisie.
4. 
Za výber členov OK je zodpovedný predseda komisie, ktorý pri zostavovaní berie do úvahy odbornosť, skúsenosti a návrhy z dekanátov.
5. 
Predseda zvoláva komisiu, riadi jej činnosť a informuje prípravnú komisiu o dosiahnutých výsledkoch.

4. Sekcie

1. 
Niektoré OK majú sekcie zamerané na špecifickú pastoračnú oblasť.
2. 
Sekcia je zložená z troch členov.
3. 
Na čele sekcie je niektorý z členov OK, ktorého menuje arcibiskup.

5. Zoznam komisií a sekcii

Prípravná komisia pre diecéznu synodu sa zhodla na vytvorení odborno-študijných komisií, ktoré odobril o. arcibiskup a sekcií, ktorých vytvorenie nie je povinné, ale závisí od uváženia a pozitívneho stanoviska členov OK. 
1. 
Komisia pre diecézne usporiadanie Mons. Pavol DRÁB
2. 
Komisia pre farnosti Ladislav CICHÝ
3.
Komisia pre rodinu Mária HRICOVÁ
4.
Komisia pre katolícku výchovu Ondrej NAGY
5.
Komisia pre evanjelizáciu Mons. Anton FABIAN
6.
Komisia pre kultúru a ekumenu Jaroslav FABIAN
7.
Komisia pre duchovnú formáciu Jozef GNIP
8.
Komisia pre sviatosti a liturgiu Mons. Anton KONEČNÝ
9.
Komisia pre duchovné povolania Jozef TREŠČÁK
10.
Komisia pre špeciálnu pastoráciu Vladimír ŠOSTÁK
11.
Komisia pre laikov Bartolomej SALANCI
12.
Komisia pre solidárnosť a charitu Ferdinand JURČIŠIN