Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    2. Naše povolanie k svedectvu
viac o logu...

Modlitba za synodu

2.1. Svedectvo v odovzdávaní viery

A) Čím sme

 

Veľkým požehnaním a nádejou Cirkvi i občianskej spoločnosti sú rodiny, ktoré sa usilujú dôsledne žiť podľa evanjelia. Sú aj také rodiny, kde sa spoločná modlitba praktizuje už len zriedka. Deti a mládež čoraz menej vidia modliť sa svojich rodičov . Stráca sa dôležitý prvok rodinného života – spoločný nedeľný obed v rodine – ktorý má veľký sociálny význam pre rodinné puto. Mladí prežívajú svoje starosti často bez toho, aby sa zverili svojim rodičom. Chýba vzájomná snaha pochopiť sa vo svojich generačných starostiach. Reálny pohľad na život ukazuje, že v rodinách sa stráca zmysel pre také hodnoty a čnosti, ako je spravodlivosť, úcta k ľuďom, autorite, čestnosť, morálnosť v konaní a rešpekt voči vlastníctvu iných.

 

Rodina
Obdobie do roku 1990 na poli katechézy bolo poznačené hrdinským nasadením kňazov, rehoľníčok a rehoľníkov i laikov. Po roku 1990 sa vyučovanie náboženstva stalo školským predmetom. Vo farnostiach sa vytvoril slobodný priestor pre farskú katechézu, ktorý sa využíva skôr príležitostne . Je to obdobie charakteristické hľadaním foriem a metód katechizácie. Tomuto procesu by veľmi pomohlo vytvorenie miestneho katechizmu, katechetického direktória a diecézneho katechetického plánu.

 

Katechéza a školské vyučovanie náboženstva
Do školského vyučovania náboženstva sa zapojili laici, ktorí postupne nadobúdali požadované odborné i pedagogické vzdelanie, aby sa stali plne kvalifikovanými pedagógmi. V službe školského vyučovania náboženstva pôsobí 194 kňazov a 354 laikov. Svojím pôsobením prispievajú k evanjelizácii prostredia škôl. Vo farskej katechéze pôsobia animátori spoločenstiev. Ich činnosť sa prevažne sústreďuje na katechizáciu detí a mládeže pri príprave na prijatie sviatostí, pri príprave na omše za účasti detí alebo mládeže, pri organizovaní prázdninových táborov.

 

Katechéti a učitelia náboženskej výchovy
Formáciu a metodickú pomoc katechétom a učiteľom náboženstva zabezpečuje od 1.12.1993 Arcidiecézne katechetické stredisko v Košiciach, ktoré prešlo niekoľkými vývojovými etapami. Spolupracuje s inými cirkevnými, štátnymi a samosprávnymi inštitúciami. Podstatnou mierou zabezpečuje organizáciu Biblickej olympiády na ZŠ a SŠ.

 

Katechetické stredisko
Cirkevné školstvo na Slovensku nadväzuje na bohatú tradíciu. Do roku 1945 tvorilo podstatnú časť výchovno-vzdelávacieho systému Slovenska (1480 základných a stredných škôl). Po roku 1990 sa vytvorili základné podmienky pre naplnenie práva rodičov na výber školy pre svoje deti podľa svojho svedomia. Cirkevné školy (ďalej v skratke CŠ) zriadené Katolíckou cirkvou ponúkajú popri vzdelaní aj výchovu podľa kresťanských mravných zásad. Najväčší rozvoj CŠ nastal v rokoch 1992 – 1994 jednak zásluhou priaznivej spoločenskej klímy, ale hlavne z iniciatívy rodičov, katolíckych pedagógov a kňazov. V súčasnosti máme v našej arcidiecéze 30 cirkevných škôl.
Mnohí rodičia oceňujú pozitívny vplyv CŠ. Neľutujú námahu spojenú s dochádzaním ich detí do týchto škôl aj zo susedných obcí a sídlisk. Ovocie výchovného pôsobenia CŠ sa okrem iného prejavuje v tom, že niektorí ich absolventi študujú na teologických fakultách alebo sa stali členmi rehôľ. Na základe výsledkov testovania maturantov v rokoch 2001 – 2003 je vzdelávanie na CŠ úrovňou porovnateľné so štátnymi a súkromnými školami. V niektorých predmetoch CŠ dosahujú výrazne lepšie výsledky. CŠ našej arcidiecézy usporadúvajú Olympiádu z náboženstva a súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

 

Katolícka škola a katolícke vzdelanie
V záujme pomoci pri plnení úloh a poslaní cirkevného školstva v Košickej arcidiecéze bol 1. augusta 1992 zriadený Diecézny školský úrad ako prvý na Slovensku. Rieši otázky cirkevného školstva v oblasti ekonomickej, legislatívnej, personálnej, pedagogickej a organizačnej. Zároveň činnosť cirkevných škôl usmerňuje metodicky.

 

Arcidiecézny školský úrad

B) Čím máme byť

Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28,18 – 20).

 

„Kristus, veľký prorok, ktorý hlásal Otcovo kráľovstvo svedectvom života a silou slova, vykonáva svoj prorocký úrad, kým sa nezjaví v plnej sláve, nielen prostredníctvom hierarchie, ktorá učí v jeho mene a jeho mocou, ale aj skrze laikov, ktorých preto ustanovil za svojich svedkov a vybavuje ich zmyslom pre vieru a milosťou slova, aby sa sila evanjelia javila v každodennom rodinnom a spoločenskom živote“.

 

Účasť na prorockom poslaní Krista
Základným prvkom evanjelizácie je služba slova, ktorá má tieto funkcie:
   zhromažďovanie a povolanie k viere. Ide o „prvé ohlasovanie“ adresované neveriacim i veriacim, ktorí žijú na okraji kresťanského života; príslušníkom iných náboženstiev v kresťanských rodinách;
   uvádzanie do kresťanského života. Katechéza nepokrstených dospelých v rámci katechumenátu; katechéza pokrstených dospelých, ktorí sa chcú vrátiť k viere, alebo tých, čo si potrebujú doplniť uvedenie do kresťanského života; katechéza detí a najmladších. Sem patrí aj výchova v rodine a školské vyučovanie náboženstva;
   permanentná výchova vo viere sa obracia na kresťanov, ktorí si už osvojili základné prvky, ale potrebujú sa neustále posilňovať v celom svojom kresťanskom živote a vo vyzrievaní viery ;
   liturgická funkcia; Jej vynikajúcou formou je homília. Je vyhradená vysväteným služobníkom. Zvlášť počas Eucharistického slávenia v nedeľu a vo sviatky, pri slávení krstu, kajúcich pobožnostiach, uzatváraní manželstva, pohrebe .
   teologická funkcia. Rozvíja chápanie viery.

 

Služba slova
Ohlasovanie evanjelia je poslaním a povinnosťou. Celá otázka ohlasovania spočíva vo vernosti posolstvu, ktorému kňaz slúži a voči ľuďom, ktorým ho odovzdáva. Vyrastá z osobnej modlitby a meditácie. Táto úloha „nestrpí nedbalosť, ani pomiešanie s princípmi iných náboženstiev“. Preto sú kňazi „v trvalom styku s Písmom duchovným čítaním a dôkladným štúdiom, aby sa z nich nik nestal iba márnym hlásateľom“. Povinnosťou kazateľov je, aby si štúdiom posvätného textu a modlitbou pripravili komentáre k Pánovmu slovu a obsah aktualizovali v súvislosti s otázkami a životom ľudí. Kňazi majú svojim ohlasovaním „evanjelizovať kultúru“, používať masovokomunikačné prostriedky, zúčastňovať sa na konferenciách a prednáškach.

 

Kňaz - ohlasovateľ
Cieľom katechézy je nielen ukázať, kto je Ježiš Kristus, kedy a ako žil, ale uviesť človeka do dôverného styku s Ním a tak aj s Bohom, jeho Otcom, s Duchom Svätým a tiež s Cirkvou, ktorá je Kristovým mystickým telom. Pravá katechéza je tá, ktorá pomáha vnímať Božiu aktivitu v celom procese dozrievania a zameriava človeka ku slobodnej odpovedi. Má charakter celostnej formácie s cieľom skutočného obrátenia. Preto katechéze nechýba prepojenie na Sväté Písmo, Tradíciu a magistérium. Takto chápaná katechéza je základnou evanjelizačnou činnosťou v každej diecéze. „Cirkev je tu pre evanjelizovanie, to znamená preto, aby priniesla radostnú zvesť do všetkých vrstiev ľudstva, aby ho pod jej vplyvom zmenila zvnútra a vytvorila tak nové ľudstvo“.
Adresátom katechézy je celé ľudstvo (Mt 28, 19), jednotlivec i spoločnosť; dospelí a deti; mládež, ktorú často trápia zložité problémy, a starší, ktorým tiež nemožno uprieť právo na katechézu.

 

Cieľ katechézy
a jej adresáti
Osobitnú zodpovednosť za katechézu vo svojej diecéze má diecézny biskup ako hlava spoločenstva a učiteľ kresťanskej náuky. Takmer celú katechetickú činnosť riadi a usmerňuje cez katechetické stredisko.

 

Diecézna služba katechézy
Privilegovaným miestom pre katechézu je farnosť. Tu kresťania získavajú vedomie, že sú Božím ľudom a nachádzajú pevný oporný bod v spoločenstve zrelých veriacich. Dôležitú úlohu vo farnosti má kňaz, ktorému pomáhajú katechéti – tak rehoľníci ako aj laici.

 

Farnosť a katechéti
Pritom všetkom, prvými vychovávateľmi vo viere zostávajú rodičia. Svedectvom života odovzdávajú hodnoty ľudské a náboženské. Niekedy je rodina jediným prostredím, kde deti dostávajú opravdivú katechézu. Katolícki rodičia posielajú svoje deti do škôl, v ktorých je postarané o katolícku výchovu, alebo, ak to nemôžu urobiť, zabezpečia im náležitú katolícku výchovu mimo školy.

 

Rodičia
Základné úlohy katechézy sú:
   Poznanie obsahu viery, čo je základná požiadavka primknutia sa k viere.
   Liturgická výchova, ktorá umožňuje poznať význam liturgie a sviatosti, vychováva k modlitbe, vďakyvzdaniu, pokániu, dôvernej prosbe, zmyslu pre komunitu a symbolickej reči.
   Morálna formácia učí osvojovať si kresťanské postoje, ukazuje spoločenské dôsledky evanjeliových požiadaviek.
   Modlitba. Keď je katechéza preniknutá klímou modlitby, osvojenie si kresťanského života dosiahne patričnú hĺbku.
Iné základné úlohy katechézy: uvádzanie do kresťanského života a výchova k životu v spoločenstve a k poslaniu. Všetky spomenuté úlohy tvoria jeden celok. Ak katechéza zanedbá jednu z nich, kresťanská viera nedosiahne svoj úplný rozvoj.

 

Poznať, žiť, kontemplovať Kristovo tajomstvo
Katolícka škola sa predstavuje ako škola pre osobu a škola osoby. Usiluje sa o podporovanie človeka v jeho celistvosti a vo vedomí, že všetky ľudské hodnoty nachádzajú plné uskutočnenie a následne svoju jednotu v Kristovi. Toto vedomie vyjadruje centrálne postavenie osoby vo výchovnom pláne katolíckej školy, posilňuje jej výchovnú angažovanosť a robí ju schopnou vychovávať z ľudí silné osobnosti“. Žiaci majú právo učiť sa v pravdivosti a istote tomu náboženstvu, ku ktorému patria. Katolícka škola poskytuje rodičom tieto záruky. Učí ich deti chápať pôvod sveta a zmysel dejín, osud človeka a jeho vzťah k prírode, kladie základy etických hodnôt, odhaľuje úlohy náboženstva v kultúre, podporuje osobný vzťah k Bohu.

 

Katolícka škola

C) Čím chceme byť

1. Aké máte skúsenosti pri organizovaní farskej katechézy detí, mládeže, dospelých?
2. Aké formy a metódy farskej katechézy jednotlivých vekových skupín sa osvedčili vo vašej farnosti?
3. Pokladáte prípravu na prijatie sviatostí za dostatočnú? Ako by sa mala zlepšiť?
4. Zaujíma vás obsah homílií? Sú aktuálne? Reagujú na podnety, ktoré vás zaujímajú?
5. Konajú sa u vás sv. omše s účasťou detí a rodičov, mládeže?
6. Ako chcete pomôcť kňazovi v účinnejšom oslovení detí, mládeže a dospelých?
7. Cítite potrebu venovať viac pozornosti vysvetľovaniu textov Svätého Písma?
8. Organizujete vo vašej farnosti nábožensko-kultúrne podujatia?
9. Existuje vo vašej farnosti farská knižnica a využívate jej služby?
10. Čo je pre rodičov najťažší problém vo výchove detí?
11. Ako hodnotíte úroveň a perspektívy cirkevného školstva v arcidiecéze (aký kredit má vaša cirkevná škola)?
12. Vidieť pôsobenie cirkevnej školy na žiakov? Je rozdiel v správaní medzi žiakmi cirkevnej školy a iných škôl?
13. Ako by sa dalo vylepšiť vyučovanie náboženstva v školách?


Spoločné modlitby

Božie Slovo je svetlom pre náš život. Prosme spoločne, aby sme počúvali pánov hlas, nechali sa viesť jeho Duchom Svätým a svojím životom vydávali svedectvo o našej radosti, že patríme Kristovi.

Volajme spoločne: Ježišu, ty slovo večného Otca, vypočuj našu modlitbu.

   Pane, Ježišu, prosíme za nášho pápeža Jána Pavla, za nášho arcibiskupa Alojza, jeho pomocného biskupa Bernarda, aby svedectvo ich života oslovilo mnohých ľudí.
   Pane, Ježišu, prosíme za kňazov a katechétov, aby Tvoje slovo naďalej sprostredkovali s horlivosťou a bázňou pred Tebou.
   Pane, Ježišu, vzbudzuj v našich farnostiach povolania pre ohlasovanie posolstva spásy.
   Pane, Ježišu, prosíme za mladých ľudí, aby s ochotnou vôľou prijímali Tvoje slovo.
   Pane, Ježišu, pomáhaj rodičom byť ohlasovateľmi úcty k životu od počatia až po prirodzenú smrť a verne plniť záväzky, ktoré prijali pri krste svojich detí.
   Pane, Ježišu, prosíme za starých rodičov, aby nebojácne odovzdávali skúsenosť viery mladej generácii.

Pane, Ježišu, vypočuj naše modlitby, daj nám odvahu v každom okamihu nášho života byť svedkami nádeje, a tak pomôcť mnohým bratom a sestrám spoznať zmysel života. Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.