Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    2. Naše povolanie k svedectvu
viac o logu...

Modlitba za synodu

Úvodné slovo arcibiskupa

Bratia a sestry,

Modlitba za synodu obsahuje prosbu „aby sme boli hodnovernými svedkami Evanjelia“. To korešponduje s druhým tematickým okruhom, ktorý nesie názov Naše povolanie k svedectvu. Budeme mu venovať pozornosť počas nasledujúcich troch mesiacov.

Tému o svedectve či úlohe ohlasovania nemožno začať bez Svätého Písma, ktoré je svedectvom dialógu lásky, dialógu medzi človekom a Bohom. V písanom Božom slove nachádza svoj trvalý základ služba slova, kazateľská činnosť, katechéza, kresťanská výchova (Dei verbum 24) a každý ďalší prejav svedectva viery.

Sväté Písmo v zrozumiteľnej reči ľudu bolo najcennejším darom, ktorý priniesli našim praotcom solúnski bratia sv. Cyril a Metod. „Vedeli ohlasovať Kristovo evanjelium a nechať ho preniknúť do slovanského srdca, do súkromného a spoločenského života našich predkov a prekvasiť ich mravy“, ako napísal otec kardinál Tomko (Budovať Cirkev, 127). Takže náš národ od útleho detstva pozná sväté písma, ktoré učia múdrosti, aby sme vierou v Ježiša dosiahli spásu (por. 2 Tim 3, 15). V horlivom ohlasovaní Evanjelia nasledovali dvanástich apoštolov a našich slovanských vierozvestov ďalší svedkovia pravdy, života a nádeje. Kniha našich národných kresťanských dejín obsahuje mnoho mien tých, ktorí sa nebáli vyznať Pána Ježiša pred svetom a svojím životom dokázali lásku a vernosť Cirkvi. Osobitnú spomienku v našej arcidiecéze si zaslúžia svätí košickí mučeníci. Učia nás, že hlásanie evanjelia bolo vždy náročné, pretože sa musí uskutočňovať svedectvom.

Aj pre súčasného kresťana platí, že ohlasovanie vzkrieseného Krista je potrebné dosvedčiť skutkami viery. Ako túto úlohu čo najlepšie splniť v našej dobe, to je kľúčová otázka nasledujúcich troch tém o svedectve. Tá prvá sa týka svedectva v odovzdávaní viery, ktoré sa uskutočňuje rozličnými formami a v rôznom prostredí: rodina – farnosť – škola. Treba zdôrazniť, že viera je viac ako vedomosť o tom, čo pre nás Boh urobil, je viac ako nejaký intelektuálny súhlas. Viera je našou účinnou účasťou na tom, čo Boh chce dnes vykonať v nás svojím Duchom Svätým. V rámci tejto témy budeme spoločne uvažovať nad katechézou a katolíckou výchovou v našej arcidiecéze. Porozmýšľajme tiež o vieroučnej formácii laikov, o možnosti rozličných teologických kurzov, aby mnohí zaangažovaní v živote Cirkvi lepšie porozumeli dôvodom svojej viery a konali podľa požiadaviek Evanjelia. Tiež nezabúdajme, že „radostná zvesť sa má hlásať predovšetkým svedectvom vlastného života“ (Pavol VI., Evangelii nuntiandi, 21).

Opravdivé svedectvo viery a dynamické ohlasovanie Ježišovho posolstva je úzko späté s evanjelizačnou a misijnou činnosťou, ktorých zámerom je, aby sa Božie slovo dostalo nielen ku každému človeku, ale do jeho srdca.

V tretej téme s názvom Svedectvo kresťanskej kultúry a ekumenického dialógu si chceme uvedomiť, ako Sväté Písmo pozitívne ovplyvnilo tvorbu duchovných a ľudských hodnôt, aký podiel má na utváraní kultúry a rozvoja vzdelanosti, akú evanjelizačnú silu môžu mať dnes spoločenské komunikačné prostriedky. Napokon Sväté písmo je miestom, kde sa stretávajú v rámci ekumenického dialógu aj veriaci iných cirkví a náboženských spoločností. Znova ho čítajú, uvažujú, meditujú, študujú a tým medzi sebou posilňujú jestvujúce putá smerom k jednote kresťanov.

Pri všetkých formách ohlasovania a kresťanského svedectva je dôležité pamätať na osobnú formu, keď jeden človek ohlasuje druhému Krista ukrižovaného Božiu moc a Božiu múdrosť. Aký iný cieľ má naše povolanie k svedectvu, než vlievať do druhých svoju vlastnú vieru?!

Bratia a sestry,

podujali sme sa na vážny krok v živote našej arcidiecézy – je ním diecézna synoda. Samotná synoda a všetky aktivity spojené s ňou sú súčasťou svedectva viery nás žijúcich. Nech je toto naše svedectvo mocne ovplyvnené Svätým Písmom. Nech je naše synodálne úsilie podporované vo farnostiach každodennou modlitbou za synodu.V deň spomienky na sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, 14. augusta 2003