Portál Košickej arcidiecézy
diskusné fórum k synodálnym témam
    2. Naše povolanie k svedectvu
viac o logu...

Modlitba za synodu

2.2. Svedectvo ako súčasť evanjelizácie a misijnej činnosti

A) Čím sme

 

Každý kresťan sa stáva svedkom, keď uveril Božiemu slovu a začal podľa neho žiť. Kontakt s Božím slovom sa trvalo ponúka najmä v kostoloch na svätej omši vo forme biblických čítaní a ich výkladu v homílii. Kňazi vedia, že keby Sväté Písmo bolo počas liturgie iba prečítané a nie aj vysvetlené, Božie slovo by bolo odsunuté do kúta. Preto v nedele a prikázané sviatky býva homília.
Okrem kázní sa stretnutie s Božím slovom uskutočňuje v školskej a farskej katechéze. V rámci nej si zasluhuje pozornosť biblická olympiáda, na ktorej žiaci prezentujú svoje znalosti z Biblie. V posledných desaťročiach sa v našej arcidiecéze rozvinul záujem o Božie slovo vďaka cirkevným hnutiam, ktoré praktizujú slovo Biblie ako slovo života. Malé biblické krúžky a stretnutia pomáhajú najmä mladým ľuďom rozumieť Svätému Písmu a brať ho vážne. Osobitnou pomocou je časopis Sväté Písmo pre každého, ktoré z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska vychádza od roku 2001.
Od osobného stretnutia s Božím slovom sa prechádza k jeho ohlasovaniu, čiže evanjelizácii. Kto sa skutočne stretol s Ježišom a prijal ho do svojho života, zároveň sa stáva aj jeho svedkom a hovorí o ňom druhým. Z „poznania“ sa stáva „poslanie“. Podľa svedectva sa dá zistiť, či naozaj došlo k osobnému stretnutiu so Zmŕtvychvstalým.

 

Božie slovo
Klasickú evanjelizačnú formu predstavuje farská pastoračná služba, ktorá sa zakladá na kázaní a vysluhovaní sviatostí. Organizujú sa duchovné cvičenia a pravidelné duchovné obnovy pre rôzne vekové kategórie. Účasť na tejto evanjelizácii majú mnohé rehole a hnutia. Svoje evanjelizačné programy majú aj odpusty a púte. Všetky tieto aktivity sú zamerané na veriacich ľudí, ale počíta sa pri nich aj s pokrstenými, ktorí svoju vieru nepraktizujú.

 

Evanjelizácia v pastorácii
Medzi evanjelizačné aktivity, ktoré umožňujú prehĺbenie kontaktu s Božím slovom a oživenie svedectva patria ľudové misie, čiže duchovné cvičenia pre celú farnosť. Konali sa vo viac ako 30 farnostiach pod vedením rehoľníkov so spoluprácou laikov. V programe osemdňových misií nechýbajú témy ako je viera, Cirkev, Eucharistia a iné. Manželia si obnovia sľuby a mladým sa pri stretnutí ukáže cesta k obetavej láske. Pečaťou celých misií je požehnanie misijného kríža. Misie sa snažia zasiahnuť všetky oblasti života – ľudí v kostole, ale aj v školách, či na ulici.

 

Ľudové misie
Neodmysliteľným prostriedkom evanjelizácie sú zahraničné misie. Pápežské misijné diela našej arcidiecézy zasielajú balíky do krajín tretieho sveta, kde pôsobia naši misionári v ťažkých životných podmienkach medzi chudobnými. V roku 2002 to bolo 250 balíkov do 15 krajín, čo činilo 5 ton tovaru v hodnote asi 3 milióny korún. Na poštovné sa vydalo asi pol milióna korún. Išlo napríklad o zdravotnícky materiál, školské a hygienické potreby. Byt' kresťanom, znamená podeliť sa nielen o svoju vieru, ale aj s vlastným krajcom chleba, povedať dobré slovo, modliť sa za iných, byt' solidárny a konať' mnoho iných vecí, ktoré hovoria o láske.

 

Pápežské misijné diela
V arcidiecéze nechýba ani nová evanjelizácia, alebo evanjelizácia po novom, čiže s novými metódami a nadšením. Na oslovenie tých, ktorí o Ježišovi ešte nič nepočuli sa využívajú billboardy, internet, rádio aj televízia. Niekedy sa rozdávajú evanjelizačné letáky s krátkymi citátmi z Písma a pozvaním na veľké otvorené stretnutie. Kerygmatický charakter majú semináre Obnovy v Duchu Svätom v Prešove a veľké evanjelizačné stretnutia v športových halách, ako je napríklad Oheň. V mestách sa robia „koncerty chvál“ a rôzne hudobné aktivity gospelových skupín pre mladých spojené s evanjelizáciou na ulici. K moderným prvkom evanjelizácie patrí premietanie filmu „Ježiš“ s nasledujúcimi svedectvami a stretnutiami.

 

Nová evanjelizácia
Protagonistami novej evanjelizácie sú mladé cirkevné hnutia, napríklad Koinonia Jána Krstiteľa v Zlatej Idke, hnutie Svetlo-Život v Prešove, neokatechumenátne a charizmatické hnutia. Vychádzajú zo skutočnosti, že z veriacich sa vytráca povedomie: ísť a hlásať. Chýba formácia a vedenie. Preto sa venujú tým, ktorí sa chcú stať evanjelizátormi. Slúži na to kurz Pavol, kurz Filip, kurz Emauzy a ďalšie. Súčasťou kurzov je podelenie sa s tým, čo účastníci prežili. Organizujú sa dvojice, ktoré sa rozídu „od dverí k dverám“ a vydávajú svedectvo ostatným vo farnosti. Takýmto spôsobom sa darí veľmi účinne zasiahnuť, osloviť a zjednotiť mnohých pasívnych veriacich, ale aj neveriacich vo farnosti. Ide o protipól voči mentalite privátneho kresťanstva.

 

Formácia evanjelizátorov
Evanjelizácia je aj základnou úlohou univerzitných pastoračných centier. Ich aktivity prebiehajú väčšinou na vysokoškolských internátoch. Hľadajúci mladí ľudia radi prichádzajú na stretnutie malého spoločenstva na internátnej izbe, na biblické hodiny, alebo na rozhovor s kňazom. Medzi obľúbené aktivity univerzitného pastoračného centra patria čajové a kultúrne večery s významnými osobnosťami spoločenského a kultúrneho života. Pri týchto príležitostiach sa vždy rozpráva aj o viere a náboženstve. Tradíciou sa stali „púte radosti“ do Vysokej nad Uhom k hrobu Anky Kolesárovej. Evanjelizačný charakter majú Arcidiecézne stretnutia mládeže a animátorske školy, ktoré pripravujú animátorov tak, aby mladí evanjelizovali mladých.

 

Univerzitné pastoračné centrá

B) Čím by sme mali byť

Prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi (Jak 1, 23).

 

Ježiš Kristus poslal od Otca Ducha Svätého, aby pracoval na jeho spasiteľnom diele zvnútra a podnecoval šírenie sa Cirkvi. Cirkev vystúpila pred zástupy a kázaním sa začalo šíriť evanjelium medzi národmi.
Ohlasovanie radostnej zvesti o Božej láske voči človeku – evanjelizácia – má od začiatku kresťanstva štyri hlavné smery.

 

Evanjelizácia
druhy ohlasovania
kde
komu
cieľ
kerygmatické (misie) všade (ulica) neveriaci vzbudenie viery
katechetické farnosť, škola veriaci žiaci dospelosť vo viere
liturgické (homília) kostol veriaci vzdávanie vďaky
teologická forma univerzita teológovia vedecký výskum

 

Formy
Pápež Pavol VI. rozšíril význam slova „evanjelizácia“ na mnohé cirkevné aktivity. „Cirkvi ide o to, aby slová evanjelia pretvárali zásady, podľa ktorých ľudia posudzujú hodnoty, predmety, na ktoré sústreďujú všeobecný záujem, spôsob myslenia, pramene, z ktorých čerpajú podnety a vzory ľudského života“. Súčasný Svätý Otec Ján Pavol II. v marci 1983 uviedol termín: „nová evanjelizácia“ a neskôr vyzval k novej evanjelizácii Európy. Myslí tým na „evanjelizáciu po novom“, aby bolo zjavné, že nejde o ohlasovanie nového evanjelia, ale ponúknutie trvalo platného evanjelia s novou silou, novými metódami a prostriedkami, s presvedčením, že „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky“ (Hebr 13,18).

 

Nová evanjelizácia
Postupný proces odkresťančenia a straty základných ľudských hodnôt spôsobil, že mnohí ľudia stratili hlboký osobný vzťah s Kristom. Okrem toho sa zdá, že priveľa dnešných katolíkov sa nikdy nestretlo s Kristom. Niečo o ňom vedia z učenia Cirkvi, ale chýba im osobná skúsenosť. Preto Cirkev vyzýva na novú evanjelizáciu, ktorá by venovala pozornosť jednak kresťanom, ale aj tej časti sveta, ktorá nebola dotknutá „klasickou“ evanjelizáciou. Je to jej povinnosť i sväté právo.

 

Zdôvodnenie evanjelizácie
Dnešný človek je veľmi náchylný dôverovať vede a rozumu, mylne ich pokladá za jediné faktory, z ktorých sa odvodzuje zmysel a meradlá pre ľudský život. Viera sa pociťuje ako hrádza proti sile vedy a techniky a ako neprijateľné spútavanie slobody. Preto treba slovom aj svedectvom dokazovať rozumnosť viery a dávať na vedomie, že rozum a sloboda bez svetla viery sa premieňajú na hrozbu človeku i spoločnosti.
K ťažkostiam novej evanjelizácie patrí aj neúčinnosť a nezrozumiteľnosť náboženského jazyka a reči Učiteľského úradu. „Jazykový spôsob vyjadrovania sa vo veciach viery, používaný v oficiálnych textoch Cirkvi, v kázaní a katechéze, je zdanlivo vzdialený od bežného slovníka ľudí. Usmernenia Učiteľského úradu sa vnímajú len ako opakované tvrdenia v otázkach viery a morálky“. Málokto rozumie termínu: očistec, milosť, dedičný hriech, odpustky. Preto je veľmi dôležité hľadať nový spôsob vyjadrovania, ktorý by presvedčivo hovoril o náboženských veciach.

 

Prekážky a ťažkosti
Pre šírenie Božieho kráľovstva platí vždy podobenstvo o horčičnom zrnku (Mk 4, 31-32). Vždy treba začať so sadením malého zrnka. V rozumnej miere sa majú používať moderné metódy, aby druhí mohli načúvať, aby sa hlas Pána stal prístupným a pochopiteľným. Naša evanjelizačná metóda je: svedectvo. Nie je ním len spôsob hovorenia, ale je to štýl života. Takto prežívaná viera zapája oslovených ľudí aj do spoločenstva Cirkvi.
Tajomstvo horčičného zrnka pripomína, že základom evanjelizácie je cesta smerom ku krížu. Úspešnosť Pavlovej misie nepochádzala z rečníckeho umenia či pastoračnej prezieravosti. Bola založená na spoločenstve utrpenia s Kristom (Gal 4, 12). Nemožno dať druhým život, ak by sme nedávali svoj .
K účinným metódam evanjelizácie patrí:
a) vhodné využitie hromadných oznamovacích prostriedkov;
b) osobný kontakt;
c) podanie obsahu evanjelia našej dobe tak, aby sa nezmenili základné pravdy;
d) venovanie osobitnej pozornosti mládeži;
e) spolupráca pastierov s laikmi.
Obsah novej evanjelizácie tvorí:
a) obrátenie – „metanoia“; nežiť tak, ako žijú všetci, ospravedlňovať sa, že to robia aj iní. Je to odvaha ísť proti prúdu;
b) Božie kráľovstvo – nie ako politická alebo sociálna štruktúra, ale ako prítomnosť lásky v srdci človeka;
c) Ježiš Kristus – Emanuel, Boh s nami;
d) večný život – hlásanie o súde, o zodpovednosti človeka. Istota súdu hovorí, že existuje spravodlivosť.

 

Metóty a obsah evanjelizácie
Posledné desaťročia priniesli zmenu v panoráme sveta, na čo zareagoval Ján Pavol II. encyklikou o stálej platnosti misijného poslania. Vyzýva v nej k oživeniu misijnej činnosti, a to z dvoch dôvodov:
1) misie prispievajú k obnove Cirkvi, lebo viera sa posilňuje odovzdávaním;
2) misie sú prednostnou službou ľudstvu. Veriacim – tak laikom ako aj kňazom – nikdy nemá chýbať horlivosť za šírenie evanjelia vo svete.
Misijné povolania začínajú v kresťanskej rodine. Svoju podporu nachádzajú v katolíckych školách a organizáciách, ktoré oduševňujú mládež, aby z jej radov vychádzali budúci zvestovatelia evanjelia. Za misie sa treba modliť a nehanbiť sa ani prosiť o almužnu pre misie, stanúc sa takto akoby žobrákmi pre Krista a pre spásu duší. Hlavnou osobou misií je Duch Svätý. Cirkev sa dnes musí dať na cestu k novým brehom v misiách i v novej evanjelizácii v krajinách, ktoré už obdržali Kristovo posolstvo.

 

Misie
Teológ Avery Dulles SJ píše: „Podľa mňa, evanjelizujúci zvrat v cirkevnej vízii pápežov Pavla VI. a Jána Pavla II. je jedným z najprekvapujúcejších a najdôležitejších momentov v Katolíckej cirkvi od Druhého vatikánskeho koncilu. Hoci obaja pápeži rozšírili pojem evanjelizácie, ponechali hlavný dôraz na pôvodnom kerygmatickom prístupe. Dnes sme svedkami zrodu nového katolicizmu, ktorý bez straty svojho inštitucionálneho, sviatostného a sociálneho rozmeru, je autenticky evanjelizujúci“.

 

Kerygmatický prístup

C) Čím chceme byť

1. Aké miesto má Písmo Sväté v rodine?
2. Rozprávate sa doma aj o nedeľnej kázni?
3. V čom by sa mala vylepšiť kazateľská činnosť?
4. Boli ste niekedy na duchovných cvičeniach: pre študentov? pre manželov?
5. Zamýšľali sme sa nad kresťanským svedectvom? Žijeme tak, aby sa pýtali na náš život – t.j. svedčíme o kresťanských hodnotách vo svojom okolí?
6. Aké konkrétne aktivity napomáhajú v našom okolí šíreniu evanjelia?
7. Zahraničné a zámorské misie: máme kontakt na Pápežské misijné dielo v arcidiecéze?
8. Ako by vedelo naše farské spoločenstvo pomôcť pri niektorej zahraničnej misijnej akcii?
9. Aké konkrétne formy misijného apoštolátu by som privítal vo farnosti? (Je v našom okolí niekto, kto potrebuje opatrovateľskú pomoc? )
10. Ako si vykladám slovo: nová evanjelizácia? Vytráca sa medzi nami mentalita: ísť a hlásať?
11. Mám trpezlivosť pri šírení Božieho kráľovstva, alebo chcem vidieť úspechy hneď?


Spoločné modlitby

Misijnou úlohou Cirkvi je ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom. Prosme Boha Otca, ktorý chce zachrániť všetkých ľudí, aby bolo evanjelium rozšírené na každom kontinente.

Spoločne prosme: Otče, posväť sa Tvoje meno.

   Modlime sa za Cirkev, aby sa v nej obnovilo nadšenie pre ohlasovanie Božej lásky, ktorú zjavuje Božie slovo.
   Modlime sa za misionárov, aby hľadali nové a účinné pastoračné metódy v evanjelizácii, spojené s horúcou túžbou po osobnej svätosti.
   Modlime sa za nových kresťanov, aby ich krehká viera bola chránená a zveľaďovaná osobnou modlitbou a katechézou v spoločenstvách veriacich.
   Modlime sa za misionárske povolania, aby mladí chlapci a dievčatá počuli Kristov hlas, ktorý ich pozýva k nasledovaniu a dobrodružnému životu pri ohlasovaní dobrej zvesti.
   Modlime sa za nás, aby sme v našej farnosti vedeli uznávať a vážiť si kultúrne i duchovné bohatstvá rôznych etnických skupín a náboženských menšín.
   Modlime sa za seba, aby sme boli svedkami evanjelia, žili Slovo života, a tak dozrievali od poznania k poslaniu.

Bože, Stvoriteľ celého sveta, na začiatku tretieho tisícročia pripravuješ novú jar pre Cirkev. Zošli na nás svojho Ducha, aby sme našli silu a odvahu k splneniu misijného príkazu tvojho Syna, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.